סדרי ההרשמה

המעוניינים להתקבל לתכנית יבצעו הליך רישום לאוניברסיטה כמקובל.

המועד האחרון להרשמה הוא 30 ביוני*.

המועמדים שנרשמו יוזמנו לבחינת מיון ולריאיון אישי.

הודעה על החלטת ועדת הקבלה תישלח למועמדים לקראת סוף חודש אוגוסט.

 

* הנרשמים לאחר מועד זה, מתבקשים ליידע במקביל גם את מזכירות החוג ללימודי התרבות העברית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח