מבנה הלימודים

המסלול המחקרי

א. לימודים בהיקף של 28 ש"ס, מהן קורס חובה בהיקף של 4 ש"ס, "מקצועו של ההיסטוריון".

ב. השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג, הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר.
 
ג. באישור יועץ לימודי התואר השני של החוג ניתן להירשם לסמינרים של תואר שני בחוג אחר.

ד. כתיבת עבודת גמר ("תזה"): התלמידים יתנסו בעבודת מחקר בסיסית כהכנה לכתיבת עבודת דוקטור. לפיכך עבודת הגמר, מבחינת תכניה והיקפה, נתפסת כמחקר ראשוני וכאימון מכין לקראת עריכת מחקר משמעותי ובעל משקל בתחום. עבודת הגמר אמורה לשקף היכרות טובה של התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות בכתיבה אקדמית. ניתן להגדיר את עבודת הגמר כעבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת. היקפה המרבי יהיה 80 עמודים (ובכללם תקציר בעברית ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית).

המסלול העיוני

א. לימודים בהיקף של 32 ש"ס, מהן קורס חובה בהיקף של 4 ש"ס, "מקצועו של ההיסטוריון".

ב. השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג, הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר.
 
ג. באישור יועץ לימודי התואר השני של החוג ניתן להירשם לסמינרים של תואר שני בחוג אחר.
 
בחינת גמר (בחינת בית):
הבחינה תיערך לאחר סיום חובות השמיעה. מועד הבחינה והחזרתה לאחר 48 שעות יתואמו עם המורה ועם המזכירות.
לאחר הידברות והתייעצות עם המורה שהנחה בכתיבת העבודה הסמינריונית יציע התלמיד שני נושאים וכן קריאת ביבליוגרפיה בהיקף של עד עשרה פריטים (מאמרים, ספרים, קובצי מקורות) לכל נושא. רשימת שני הנושאים תהיה בהיקף של ביבליוגרפיה לקורס. הנושאים לא יעסקו בסוגיית מחקר מצומצמת אלא יישאו ככל האפשר אופי של דיון מתודולוגי עקרוני בסוגיה בעלת משמעות היסטוריוגרפית.
המורה יאשר את הנושאים ואת הביבליוגרפיה וינחה את התלמיד לקראת הבחינה. המורה ינסח שתיים או שלוש שאלות על היבטים מסוימים של נושא אחד שבו בחר כנושא הבחינה (בלא ליידע את התלמיד בנושא שבחר כנושא הבחינה).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח