דרישות במהלך הלימודים

 

 1. הגשת עבודות: עבודות סמינריות יוגשו במועדים שנקבעו על ידי הפקולטה. העבודות יוגשו למזכירות החוג (ולא למרצה). עבודות אחרות יוגשו במועד שייקבע על ידי המרצה, אך לא יאוחר מחודש מסיום הקורס. אין מועדי ב' בקורסים הדורשים הגשת עבודות במקום מבחנים.
 2. המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון ממוצע של 75 בשלושה מתוך ארבעת הקורסים הבאים: מבוא לבלשנות, מבוא לסמנטיקה, יסודות הבלשנות התיאורטית ופונולוגיה מתחילים.
  א. לתלמידים/ות שישתתפו בכל ארבעת הקורסים ייחשבו שלושת הקורסים שבהם הושגו הציונים הגבוהים ביותר.
  ב. לתלמידים/ות שישתתפו בשלושה קורסים ייחשבו כל הקורסים.
  ג. לתלמידים/ות שישתתפו בשני קורסים ידחה השקלול והחלת הפסקת הלימודים לסוף שנה ב'.
 3. צבירת כשלונות
  א. תלמידים/ות שנכשלו בקורס חובה יוכלו להשתתף בו פעם נוספת. לא ניתן להמשיך את הלימודים בחוג לבלשנות לאחר כישלון שני באותו קורס.
  ב. ניתן לצבור עד שני כישלונות בשני קורסים (כישלון בקורס משמעו קבלת ציון סופי הנמוך מ-60). לא ניתן להמשיך את הלימודים בחוג לבלשנות לאחר הכישלון השלישי.
 4. יש לסיים את כל קורסי החובה בשנתיים הראשונות ללימודי הב.א.: מבוא לבלשנות, פונטיקה, יסודות הבלשנות התיאורטית, מבוא לסמנטיקה, פונולוגיה מתחילים, תחביר מתחילים וקריאה מודרכת.
 5. התנסות במעבדה
  א. תלמידי התואר הראשון יקדישו 3 ש"ס להתנסות באחת מהמעבדות בחוג לבלשנות. 
  ב. רצוי לצבור את השעות הללו במשך השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מסוף השנה השנייה (השלמת דרישת ההשתתפות במעבדה מהווה תנאי מעבר לשנה ג' ). 
  ג. רשימת מטלות המעבדה והוראות הרישום מופיעות באתר החוג.

  * כפוף לאישור מוסדות האוניברסיטה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח