מסלולי הלימוד

1.     מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר 
2.     מסלול עיוני, ללא עבודת גמר 
3.     ציון הגמר


עם תחילת הלימודים במעמד "מן המניין" יבחרו התלמידים/ות באחד משני מסלולי הלימוד הבאים:
(1) מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר
(2) מסלול עיוני, ללא עבודת גמר


המעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי: לאחר שנת לימודים אחת במעמד "מן המניין" י/תוכל תלמיד/ת המסלול העיוני להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסים בשנה א' בהיקף של 12 ש"ס לפחות.

מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני:  עם תום שלושת הסמסטרים הראשונים של הלימודים תוכל ועדת ההוראה לשקול העברה מהמסלול המחקרי למסלול העיוני אם התלמיד/ה לא עמד/ה בדרישות הבאות: (1) חובות שמיעה בהיקף של 12 ש"ס לפחות, בציון ממוצע 90 ומעלה; (2) הגשת הצעת מחקר לכתיבת עבודת גמר, ואישורה על ידי המנחה.

1. המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר)

במסגרת מסלול זה מעמיקים התלמידים/ות את הידע בענפי הבלשנות השונים. עם זאת, התלמידים/ות אמורים לפתח התמחות בתחום מחקר ספציפי המעניין אותם.

פירוט השעות: היקף שעות הלימוד במסלול זה הוא 28 ש"ס, ובהן נכללים:
א. קורס אחד (לפחות) מבין שלושת הקורסים הבאים: (1) נושאים מתקדמים בסמנטיקה (2) מורפולוגיה (3) תחביר בן-זמנינו 1.
ב. השתתפות בקולוקוויום הבינתחומי לחקר השפה במשך שנה והרצאה על עבודת המחקר במסגרתו (ראו הגנה, בהמשך).
ג. סמינר אחד.
ד. קורסי בחירה. 


דרישות שאינן נכללות במניין השעות: הדרכה אישית; שפה זרה (נוסף על אנגלית).

עבודות סמינר: יש להגיש עבודת סמינר אחת.

הדרכה אישית: התלמידים/ות יקבלו הדרכה אישית לקראת הכנת עבודת המחקר. התלמידים/ות מתבקשים/ות ליזום קשר עם המרצה העוסק/ת בתחום המעניין אותם לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני ולקבל את הסכמתו/ה. יש להחתים את המרצה על טופס הסכמה .


הצעת המחקר: יש להגיש הצעת מחקר שתשמש בסיס לעבודת הגמר (תזה) לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים (אחרי השלמת חובות שמיעה של קורסים לתואר שני בהיקף של 12 ש"ס לפחות). יש ללקבל אישור בכתב ע"ג טופס מתאים ממנחה/ת המחקר שהיא/הוא מאשר/ת את הצעת המחקר. ההצעה תישלח ע"י וועדת ההוראה החוגית לקורא/ת חיצוני/ת.

הגנה: לקראת תום המחקר, באישור המנחה/ים, תערך הגנה על התזה. ההגנה תכלול הרצאה על המחקר במסגרת הקולוקוויום הבינתחומי לחקר השפה והתיחסות לשאלות הבוחנים/ות והקהל.

עבודת גמר (תזה): העבודה תיקרא על ידי המנחה/ים וקורא/ת נוספ/ת. הציון לעבודת הגמר יהיה ממוצע ציוני הקוראים (ראו תקנון עבודת הגמר).  עבודת הגמר תוגש בארבעה עותקים למזכירות החוג. דוגמה לדפי השער (בעברית ובאנגלית) מופיעה בידיעון הפקולטה.

חובות במהלך הלימודים: השתתפות בקורסים; כתיבת עבודת סמינר; הגשת הצעת מחקר; הגנה; הגשת עבודת גמר (תזה).         

2. מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)

מסלול זה מיועד לתלמידים/ות המעוניינים להרחיב ולהעמיק את היכרותם עם ענפי הבלשנות, אך אינם מתכוונים בשלב זה לכתוב עבודת גמר. (בעלי תואר שני במסלול זה שיבקשו להתקבל ללימודי התואר השלישי יחויבו בכתיבת עבודת גמר לתואר שני).

פירוט השעות: היקף שעות הלימוד במסלול זה הוא 32 ש"ס, ובהן נכללים: 
א. קורס אחד לפחות מבין שלושת הקורסים הבאים: (1) נושאים מתקדמים בסמנטיקה (2) מורפולוגיה (3) תחביר בן-זמנינו 1. 
ב. שתי עבודות סמינריוניות (בתחומי מחקר שונים של הבלשנות).
ג. קורסי בחירה.

דרישות שאינן נכללות במניין השעות: השתתפות בקולוקוויום הבינתחומי לחקר השפה במשך שנה (ללא מתן הרצאה); שפה זרה (נוסף על אנגלית) .

בחינת הגמר: התלמידים/ות יידרשו לעמוד בבחינה מקיפה בכתב בתחום התמחותם/ן המרכזי. הבחינה מבוססת על ביבליוגרפיה המתואמת מראש עם ועדה שתקבע לצורך זה ושתכלול מנחה ויועצת התואר השני. בבחינה יידרשו התלמידים/ות להוכיח בקיאות והעמקה בתחום שבחרו, וכן להפגין חשיבה ביקורתית שתתבטא בהשוואה בין תיאוריות שונות, בהערכת טיעונים בלשניים ובגילויין של בעיות בתיאוריות הנדונות ושל שאלות פתוחות.

3. ציון הגמר

החל משנת הלימודים תשע"א, חישוב ציון הגמר הינו כדלהלן:

מסלול מחקרי:
ממוצע ציוני הקורסים : 30%
ציון עבודת הסמינריון: 20%
הגנה במסגרת הקולוקוויום: 10%
ציון עבודת הגמר: 40%


מסלול עיוני:
ממוצע ציוני הקורסים: 35%
ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות: 35%
ציון בחינת גמר: 30%
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח