(מבנה הלימודים במסלול החד-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית (217

 

הלימודים במסלול החד-חוגי כוללים 110 ש"ס. ניתן לעבור למסלול זה בתום שנה א', לאחר השלמה של שנת לימודים מלאה בחוג לספרות ובחוג נוסף במסלול הדו-חוגי בציון 80 לפחות בשני החוגים.

מבנה הלימודים במסלול זה:

לימודי ליבה-24 ש"ס (כבמסלול הדו-חוגי)

לימודי בחירה – 52 ש"ס, מהן 26 ש"ס קורסים בספרות עברית ו-26 ש"ס קורסים בספרות כללית.

תלמיד שהוכרו מלימודיו בחוג השני פחות מ-18 ש"ס, ישלים את השעות החסרות בלימודי בחירה נוספים.

שימו לב: כדי להעביר אל החוג לספרות את הקורסים שנלמדו בחוג אחר יש להציג למזכירות החוג רשומת לימודים מעודכנת.

סמינריונים – 16 ש"ס (ארבעה סמינריונים), לפי בחירת התלמיד ובכפוף לדרישות קדם אם ישנן כאלה. בשניים מהסמינריונים תיכתב עבודה סמינריונית ובשניים מהם יכתב רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינריונים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית.

לתלמידי כל המסלולים:

בחינות ועבודות: על התלמידים לקבל ציון בכל הקורסים שישתתפו בהם, לאחר מילוי חובותיהם במהלך הקורס ובסיומו לפי דרישותיו של כל מורה. קורס יכול להסתיים בבחינה, בבחינת-בית, בעבודה מסכמת, ברפרט או בעבודה סמינריונית. סוג מטלת סיום הקורס ומועדה מתפרסמים מראש בלוח המבחנים, ויש לקחת מועדים אלה בחשבון בעת הרכבת תכנית הלימודים השנתית.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח