לימודי ההשלמה

מבוא לסיפורת (בלי הדרכה אישית)

2 ש"ס

מבוא לתורת הספרות (בלי התרגיל)

4 ש"ס

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות*

4 ש"ס

תחנות יסוד בספרות המערב א' או-ב'

4 ש"ס

יסודות השיר ו/או קורס נוסף בתיאום עם יועצ/ת התואר השני

4-2 ש"ס

* לא יינתן בשנה"ל תשע"ה. 

יועץ המ"א של החוג יקבע את היקף לימודי ההשלמה שהתלמיד יחויב בהם, לפי מידת מוכנותו של התלמיד ללימודי החוג. הקורס הנוסף אם יידרש ייקבע בהידברות בין יועץ המ"א לבין התלמיד. המעבר מלימודי השלמה ללימודים מן המניין בתואר השני מותנה בקבלת ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח