מבנה תכנית הלימודים

 


 1.     המסלול הדו-חוגי
 2.     המסלול החד-חוגי  

המסלול הדו-חוגי
התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 56 ש"ס לפי הפירוט:

שנה א'

מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד

4

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת א'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

4 מבואות בתחומי הלימוד1

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

18

ש"ס

 

בשנה ב' יבחרו התלמידים שני תחומי לימוד (בתנאי שהשיגו ציון חיובי במבוא בתחום) ובהם ישתתפו בשיעורי המשך, בתרגילים (הנלמדים בסמסטר א' בלבד)2 ובשיעורי בחירה. 

שנה ב'

פילוסופיה במאה ה-19

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת ב'

4

ש"ס

סמ' א'

קריאה מודרכת  ג' (תנאי קדם ק"מ ב')

2

ש"ס 

סמ' ב'

שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום א'

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום ב'

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעורי בחירה בתחומי הלימוד א', ב'

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

שיעור יסוד

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

22

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע ושיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של הדת, הניתנים בסמסטר ב'.

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב עבודה סמינריונית אחת באחד הסמינריונים ולהגיש עבודת רפראט בסמינריון השני.

דרישות-קדם להשתתפות בסמינריונים הן: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון "עובר" במבחן הבקיאות (ראו סעיף דרישות במהלך הלימודים להלן).

סמינריון בתחום א'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב' 

סמינריון בתחום ב'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה בתחומי הלימוד א', ב'

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

שיעור בחירה כלשהו

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

שיעור יסוד

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

16

ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף (בתחום ההתמחות) בהיקף של 2 ש"ס.

סה"כ שעות הלימוד בפילוסופיה במסלול הדו-חוגי: 56 ש"ס

שנה

קורסים

  

  

  

א'

 

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס

מבוא כללי ללוגיקה

4 ש"ס

קריאה מודרכת א'

2 ש"ס

4 מבואות תחומיים1

8 ש"ס

  

  

  

ב'-ג'

פילוסופיה במאה ה-19 

2 ש"ס

קריאה מודרכת ב'

4 ש"ס

קריאה מודרכת ג'

2 ש"ס

שיעור המשך + תרגיל צמוד (תחום א')2

4 ש"ס

שיעור המשך + תרגיל צמוד (תחום ב')2

4 ש"ס

2 שיעורי בחירה (תחום א')

4 ש"ס

2 שיעורי בחירה (תחום ב')

4 ש"ס

שיעור בחירה כלשהו

2 ש"ס

2 שיעורי יסוד

4 ש"ס

מבחן בקיאות

 

ג'

 

סמינריון (תחום א')

4 ש"ס*

סמינריון (תחום ב')

4 ש"ס*

 

סה"כ

56 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף (בתחום ההתמחות) בהיקף של 2 ש"ס.

המסלול החד-חוגי

התלמידים ילמדו 112 ש"ס מלימודי הפילוסופיה ומחוגים אחרים, לפי הפירוט:

 

שיעורים וסמינריונים בחוג לפילוסופיה (כמפורט להלן(  76ש"ס
לימודי חטיבה מחוג אחר (כולל סמינריון שבו תוגש עבודת רפראט( 20 ש"ס
שיעורים מחוגים אחרים 16 ש"ס
שפה זרה שנייה עד רמת מתקדמים (הציון לא ייכלל בשקלול(           
סה"כ  112ש"ס

שנה א' ראו המסלול הדו חוגי)      
סה"כ
 
 18ש"ס  
שנה ב'
 
פילוסופיה במאה ה-19     2ש"ס
קריאה מודרכת ב'  4ש"ס
קריאה מודרכת ג'  2ש"ס
 3שיעורי המשך + תרגילים צמודים  12ש"ס
שיעורי בחירה בתחומי הלימוד הנ"ל  12ש"ס
שיעורי בחירה כלשהם  4ש"ס  
שיעור יסוד 2 ש"ס
סה"כ  38ש"ס

שנה ג'
בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשלושה סמינריונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת רפראט אחת.
דרישת-קדם להשתתפות בסמינריונים: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון "עובר" במבחן הבקיאות (ראו סעיף דרישות במהלך הלימודים להלן).

סמינריון בתחום הלימוד א' 4 ש"ס *
סמינריון בתחום הלימוד ב' 4 ש"ס *
סמינריון בתחום הלימוד ג' 4 ש"ס *
3 שיעורי בחירה כלשהם 6 ש"ס
שיעור יסוד 2 ש"ס
סה"כ 20  ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור בחירה נוסף (בתחום ההתמחות) בהיקף של 2 ש"ס.

סה"כ שעות הלימוד במסלול החד-חוגי: 76 ש"ס בחוג לפילוסופיה (ו- 36 ש"ס מחוץ לחוג).

התלמידים יידרשו להגיע עד רמת "מתקדמים" בלימודי שפה זרה שנייה. שעות לימודי השפה הזרה לא ייכללו במניין השעות לתואר והציון בהם לא ייכלל בשקלול ציון הגמר.

1 תלמידים שיבחרו בשנה ב' בתחום תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית ישתתפו במהלך לימודיהם בשני מבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס). התלמידים יתמחו רק באחד מאלה.

2 ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בכל תחום לימוד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח