דרישות במהלך הלימודים

1. לימודי החוג לפילוסופיה מדורגים. השתתפות בשיעורי המשך בתחומי הלימוד מותנית בסיום החובות בשיעורי המבוא באותם התחומים. השתתפות בסמינריון מותנית בסיום החובות של שיעור ההמשך + התרגיל בתחום וציון חיובי במבחן הבקיאות. לא יתאפשר רישום על תנאי לסמינר.

2. מבחן בקיאות: תלמידי החוג חייבים להיבחן בבחינת הבקיאות במהלך לימודיהם לפני ההשתתפות בסמינרים. מומלץ להיבחן לאחר סיום חובות הלימוד בקורסים אלה: מבוא לפילוסופיה יוונית (2 ש"ס), מבוא לפילוסופיה החדשה (2 ש"ס), קריאה מודרכת א' + ב' (6 ש"ס), 4 מבואות בתחומי הלימוד (8 ש"ס) - סה"כ 18 ש"ס.

הדרכה כללית לבחינה זו תינתן לתלמידים במהלך שנת הלימודים השנייה במסגרת קבוצות הקריאה המודרכת. דף הנחיות לקראת המבחן נמצא במזכירות החוג ובאתר האינטרנט של החוג. בחינת הבקיאות מתקיימת בשני מועדים במהלך השנה.

3. התלמידים חייבים לעמוד בבחינה או להגיש עבודה (על פי דרישות המרצה) בכל שיעור ותרגיל שהשתתפו בו, ולהגיש עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים שהשתתפו בו (תלמידי המסלול החד-חוגי יגישו שתי עבודות סמינריוניות) ועבודת רפראט בסמינריון האחר. אין לבחור בסמינריון במקום שיעור או להפך.

4. ככלל, מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מן התלמיד או מן התלמידה לגשת לבחינה מסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה.

5. עבודות סמינריוניות תוגשנה רק למזכירות החוג. מועדי הגשת העבודות (סמינריוניות ואחרות) מצוינים בלוח המבחנים בידיעון זה.

לא תתקבלנה עבודות סמינר או קורס, לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח