מהלך הלימודים

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 28 ש"ס (במסלול המחקרי) או 32 ש"ס (במסלול העיוני).

במהלך שנת הלימודים הראשונה יבחרו תלמידי המסלול המחקרי כיוון התמחות לקראת כתיבת עבודת הגמר. רצוי ללמוד בשנה זו לפחות 16 ש"ס מתוכם סמינר מחקר אחד.
בתחילת הסמסטר השלישי ללימודים (או במועד מוקדם יותר כאשר מדובר בתלמידים מצטיינים) יבחרו תלמידי המסלול המחקרי מנחה לכתיבת עבודת הגמר, והוא ילווה אותם בהכנת ההצעה לעבודה ובשלבים השונים של כתיבתה.

תלמידי המסלול העיוני יבחרו לקראת השלמת מכסת שעות הלימוד נושא לבחינת הגמר, רצוי מתוך אחד הסמינרים שאותם למדו במהלך התואר. על התלמידים לפנות למרצה באותו הסמינר לקבל את הסכמתו והדרכתו לקראת בחינת הגמר.

תנאי המעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד המסלול העיוני (שציון בחינת הבקיאות שלו 80 ומעלה) להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 ומעלה ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'.

העברה מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

1. לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 90 ומעלה.

ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת התואר השני של החוג.

2. לאחר שתי שנות לימודים יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

א) חובות שמיעה של 24 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 85 לפחות.

ב) הגשת עבודה סמינריונית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח