העברה מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

1. לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות בציון ממוצע של  90 ומעלה.

ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת התואר השני של החוג.

2. לאחר שתי שנות לימודים יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

א) חובות שמיעה של 24 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 85 לפחות.

ב) הגשת עבודה סמינריונית.

הערה: יש להדגיש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו מונע את האפשרות לרישום לתואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה (ובהם, בין השאר, כתיבה של תזה אקדמית השקולה לעבודת גמר [מ"א]).
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח