בחינת גמר

במסלול הלימודים העיוני, ללא עבודת גמר, חייבים התלמידים לעמוד בהצלחה בבחינת גמר על פי הקריטריונים שיקבע החוג או בית הספר (בחוגים מסוימים נערכת בחינת גמר בסיום לימודי התואר השני גם במסלול המחקרי). רשאים להיבחן בבחינת הגמר תלמידים שהשלימו את כל חובות השמיעה והגישו עבודות סמינריוניות כנדרש. בחינת הגמר תיערך בכתב ו/או בעל פה. היא מקיפה תחומים של התמחות ובעיות יסוד בחקר המקצוע, על פי תכנית ערוכה מראש מטעם כל חוג וחוג. זכאות לתואר שני במסלול העיוני מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינת הגמר (ובכל מרכיבי הציון, אם הבחינה מורכבת מסעיפי משנה).
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח