לימודי צבירה

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים לתואר השני אשר אינם יכולים לעמוד במסגרת זמן התקן של שנתיים לסיום התואר.

במסלול זה ניתן ללמוד עד שנתיים לכל היותר, ובמהלכן יש למלא עד מחצית מן החובות לתואר. בתום תקופת הלימודים במעמד זה ("מעמד מיוחד") יגישו תלמידים המעוניינים לעבור ללימודים במעמד של תלמיד "מן המניין" בקשה למזכירות החוג. עם המעבר ללימודים במעמד של "מן המניין" יוכרו לתלמידים הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם. על תלמידים אלה להשלים את כל החובות לתואר בתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות. לאחר ההרשמה למסלול "מן המניין" לא ניתן לעבור למסלול צבירה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח