ציון הגמר

ציון התואר השני ישוקלל כלהלן:

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר):

ציוני הקורסים 30%
ציון העבודה הסמינריונית 20%
ציון עבודת הגמר 50%

המסלול העיוני (בלא עבודת גמר):

ציוני הקורסים 50%
ציוני העבודות הסמינריוניות 40%
ציון בחינת הגמר 10%
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח