פירוט הקורסים

קורסי תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי חובה

0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן449
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד209
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד102
0688452201 - סמינר מחלקתילתלמידי תזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג212

קורסי בחירה

0688452101 - קשב זיכרון ומודעות בעיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'סמינרד'08:00–10:00גילמן261
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תמר דגניסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד207
0688401701 - לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכו-בלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0688452301 - עיבוד שפה בהקשר ויזואלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב

קורסי בחירה מחוגים אחרים - מדעי הרוח

0690440801 - מסמנטיקה לקסיקלית לסמנטיקה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204
0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0669508001 - רב תרבותיות, על תרבותיות ומגעים בין תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גוטמן יפעתסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמןא362
0659230101 - האבולוציה של יכולת החוויה - חלק א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00
0659241201 - אתנוגרפיות עכשוויות של תרבות דיגיטאלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד102
0659230201 - האבולוציה של יכולת החוויה - חלק ב' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0627402301 - סמינר נוירובלשנות: אזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב101
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב101
0627417401 - מורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב501
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב101
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' קיילה גולדשטייןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00ווב101
0627403501 - נושאים מתקדמים בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב105
0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
מר אדם רימוןסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00ווב105
0627406601 - פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות קהילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב101
0627407701 - נוירובלשנות:שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב103
0627407702 - תר' נוירובלשנות:שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' ליאור ברסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627408801 - סמינר פסיכובלשנות: אלמנטים ריקים בשפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג205
0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב103

קורסים מהחוג לפסיכולוגיה ומהחוג לתקשורת על בסיס מקום פנוי

1071477701 - כיצד נוצרים ונקשרים מושגים? (תאריך בחינה)
ד"ר מודריק ליעדסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00נפתלי422
1071474901 - פילוסופיה של תהליכים מנטליים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00נפתלי207
1071474401 - מה חדש בחקר הקוגניציה? (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00נפתלי422
0455350501 - מיפוי המוח ודימות מוחי (תאריך בחינה)
פרופ' אסף יניבסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00שרמן002
1071482301 - הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** (תאריך בחינה)
ד"ר מוכמל רועיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי204
1085440201 - שפה וחוויה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דור דניאלסמסטר א'סמינרג'12:00–15:00נפתלי420
1085442501 - אבולוציה של התקשורת האנושית (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאלסמסטר ב'שיעורה'17:00–20:00נפתלי420

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני (עד ל-8 ש"ס)

0627355501 - סמינר חלוקת העבודה בין רכיבי הדקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00ווב401
0627314501 - סמינר סוגיות ברכישת פונולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00ווב501
0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב401
0690345901 - תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג204
0690345001 - המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג103

שיעורי השלמה- קורסי ההשלמה אינם נחשבים במניין השעות לתואר

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן456
0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג104
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אורון לאורסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר ברק פזסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג105
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' איה חייטסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ווב102
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
0627217703 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב103
0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג205
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג205
0627222101 - תר' בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
מר אדם רימוןסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00ווב102
0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הגר סקוטלסקיסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב102
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב102
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00ווב102
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
מר דניאל אשרובסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ווב102
0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס זיידנברגסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג205
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' יעל פיררסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00ווב102
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אלדו סביסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001
ד"ר אלדו סביסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' שובל שדהסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00ווב102
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00ווב102

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח