מבנה הלימודים

1. לימודי השלמה (16-4 ש"ס)

לימודי השלמה יוטלו על התלמידים על פי הרקע הקודם של לימודיהם. התכנית רשאית להתנות מעבר ללימודים מלאים במסגרת התואר השני בהצלחה בלימודי ההשלמה.

2. לימודי התואר (32-28 ש"ס)

מספר שעות הלימודים לתואר השני הוא 28 ש"ס במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ו-32 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר).

לימודי התואר נחלקים לשני שלבים:

1. לימודי הכשרה בהיקף של 20 ש"ס (במסלול ללא עבודת גמר: 24 ש"ס).

2. פרויקט מחקר (לימודי התמחות) בהיקף של 8 ש"ס.

לימודי ההכשרה כוללים את הקורסים הייחודיים לתכנית, המשותפים לכל התלמידים:

 • מבואות: תאוריה, שיטות מחקר ומסורות במחקר התרבות.
 • בעיות נבחרות במחקר התרבות. 
  במסגרת זו חייבים התלמידים להשתתף בקורס "מבוא למחקר התרבות לתלמידי מ"א" בסמסטר השני של שנת לימודיהם הראשונה לתואר השני. 
  פרויקט מחקר (לימודי התמחות) בהיקף של 8 ש"ס.

במסגרת פרויקט המחקר יתמחה התלמיד בתחום ספציפי של המקצוע ויכתוב את עבודת הגמר בהנחיה של מורה או מורים מסגל היחידה או מחוץ ליחידה, באישור היחידה.
תלמיד שלא גיבש פרויקט מחקר בהסכמת מנחה עד תום שלושה סמסטרים מיום התקבלותו כתלמיד מן המניין לתואר השני יוכל לסיים את התואר במסלול ללא עבודת גמר.
עם תום שלב ההכשרה תחליט ועדת ההוראה של התכנית אם התלמיד זכאי לעבור לשלב ההתמחות.

היחידה רשאית להעביר תלמיד מהמסלול המחקרי למסלול העיוני אם לא התקדם באופן המשביע רצון בלימודי הפרויקט ובעריכת המחקר לקראת עבודת הגמר.

שיעורי חובה

ההשתתפות היא חובה בקורסים אלה:

 1. קורסי ליבה בסמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה:
  • מבוא למחקר התרבות
  • תרגיל במחקר התרבות
  • טקסטים קלאסיים במחקר התרבות

2. "מבוא למחקר התרבות לתלמידי מ"א": שיעור זה יילמד בסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה.

3. "פורום תלמידי המחקר/כתיבת הצעת מחקר": שיעור זה יילמד במהלך הלימודים, לאחר גיבוש פרויקט עם מנחה.

עבודות סמינריוניות

תלמידי המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) יכתבו עבודה סמינריונית אחת, ותלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יכתבו שתי עבודות סמינריוניות, בהנחיית שני מורים שונים.

שפות זרות

בנוסף על שתי השפות הזרות, שהן תנאי קבלה ללימודים בתכנית, חייב התלמיד ללמוד שפה זרה שלישית כדי יכולת קריאה, על פי תחום לימודיו ונושא התמחותו. הבחינה בשפה הזרה השלישית עשויה להיערך במסגרת היחידה. תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) חייב בשתי שפות זרות בלבד.

פרויקט המחקר

התלמיד יכתוב עבודת גמר במסגרת פרויקט המחקר. הפרויקט עשוי להיות (1) חלק מפרויקט מחקר  שמקיים  חבר סגל (או חברי סגל); (2) מסגרת יזומה על ידי התלמיד, בהסכמת חבר סגל  (או חברי סגל). בשני המקרים ייעשה הפרויקט בהנחיית חבר סגל.

פורום התכנית (סדנת המחקר) 

התכנית מקיימת מדי פעם בפעם פורום דיון (סדנת המחקר)להחלפת דעות, לליבון שאלות משותפות ולקידום הפרויקטים. בפורום משתתפים מורי התכנית ותלמידיה.

פורום תלמידי המחקר

התכנית מקיימת קורס מיוחד לכל התלמידים המגבשים פרויקט מחקר וכותבים (או התחילו לכתוב) את עבודת המחקר לתואר השני. על התלמידים להשתתף בקורס זה פעם אחת לפחות במהלך הלימודים.
במסגרת זו יכתוב התלמיד הצעת מחקר שתיקרא על ידי מורה הקורס ועל ידי המנחה של התלמיד.

עבודת הגמר (המסלול המחקרי)

1.לאחר שהתלמיד הגיע לסיכום עם האחראי (או האחראים) על הפרויקט שבחר להשתתף בו לגבי נושא אפשרי של עבודת הגמר ולגבי המנחה, יכין הצעת מחקר. לאחר אישורה על ידי המנחה  תוגש ההצעה לאישור ועדת ההוראה של התכנית.

2. עם סיום כתיבת העבודה ולאחר אישור המנחה, יגיש התלמיד למזכירות היחידה נוסח דיגיטלי (או נוסח מודפס, בהתאם לדרישה). נוסח זה יימסר לקריאה לקורא שני, לפי החלטת ועדת ההוראה של היחידה. שני הבודקים יגישו לוועדה חוות דעת והמלצה לציון. לאחר שתשלח עבודת הגמר לשיפוט, לא ניתן יהיה לתקן את העבודה. הציון הסופי הוא ממוצע הציונים של שני הקוראים וזהו הציון הסופי של העבודה.
גרסה דיגיטלית של עבודת הגמר תועמד באתר האינטרנט של היחידה ובספרית האוניברסיטה.

3.  על עבודת הגמר לשלב מחקר עם המשגה הולמת, כלומר: לשלב עיבוד וניתוח של מקרה-מבחן עם כלי ההמשגה הספציפיים של מחקר התרבות.

בחינת גמר (המסלול העיוני)

תלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) ייבחנו בבחינת גמר. הבחינה תתקיים לאחר שהשלים התלמיד את כל חובותיו. ראש היחידה בשיתוף עם מנחה הפרויקט של התלמיד יחברו את הבחינה, והיא תכלול שתי שאלות: אחת תיאורטית ואחת תיאורית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח