הלימודים לתואר השלישי

בית הספר להיסטוריה מעניק תארי ד"ר במספר מסלולי לימוד, שיפורטו להלן. לימודי ההיסטוריה בתחומיה השונים כוללים סוגיות מגוונות, אך כולם מעוגנים בזמן ובמרחב מוגדרים. גם אם השאלות המועלות במחקר הן מתחומים כגיאוגרפיה, פילוסופיה של המדע, בלשנות קלאסית או ספרות ערבית, שִׁיוּכן לביה"ס להיסטוריה הוא תוצר של מיקומן על-ידי החוקרים בתקופה ובמקום מסוימים.

מחקרים המתבצעים במסגרת ביה"ס משקפים קשת רחבה של דיסציפלינות ומגוון  של חומרי-מחקר: טקסטים כתובים ומודפסים מתקופות ומתרבויות שונות, ממצאים ארכיאולוגיים, מקורות ספרותיים, שרידי תרבות חומרית, מקורות חזותיים, היסטוריה שבעל-פה ועוד. המחקרים, וביחד אתם שיטות עבודה מתחומי ההיסטוריה ומתחומים אחרים, נידונים בסמינרים לדוקטורנטים. בכל שנה עומדים לרשות התלמידים עשרות סמינריונים וסדנאות מחקר במסגרת המגמות השונות של ביה"ס.

התלמידים נדרשים להשתתף בשמונה (8) שעות לימוד סמסטריאליות במהלך לימודיהם: סמינריון דוקטורנטים במגמת הלימוד שלהם (סה"כ 4 ש"ס); וכן סמינר (או סמינריונים) נוספים להשלמת המכסה (4 ש"ס) מתוך המגוון המוצע במסגרת החוגים. תלמידים שטרם רכשו ידיעה בשפה זרה נוספת (מעבר לאנגלית), יידרשו ללמוד אותה, בהתאם לנושא המחקר.

תלמידים שאינם בעלי תואר מ"א מחקרי בהיסטוריה (עם תיזה) נדרשים ללימודי השלמה, על-פי תכנית אישית הנקבעת בשיתוף עם המנחה ומאושרת על-ידי ביה"ס. בנוסף להיצע המגוון בביה"ס,יכולים התלמידים להירשם לקורסים הניתנים בבתי הספר האחרים בפקולטה ובפקולטות האחרות.

תנאי קבלה ומהלך הלימודים:

לביה"ס מתקבלים תלמידים בעלי תואר מ"א מוכר באחד מתחומי-המשנה של ההיסטוריה (בציון 80  ומעלה כשהציון על עבודת הגמר הוא 85 לפחות). תלמידי ב"א מצטיינים במיוחד, ותלמידי מ"א שהצטיינו במהלך שתי שנות לימודיהם לתואר השני, יוכלו להתקבל למסלול הישיר לד"ר. מועמדים שאינם עומדים בתנאים הבסיסיים, רשאים לפנות להמשך בירור במזכירות בית הספר.

מסלולי הד"ר נחלקים לשני שלבים:

  • שלב א', בו ירכשו הסטודנטים כלים מקצועיים לביצוע המחקר (הכשרה דיסציפלינארית, מתודולוגית, לשונית), ויגבשו נושא לעבודת המחקר שלהם. בתום שלב זה, יגישו הצעת מחקר לאישור הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
  • שלב ב', בו ימשיכו הסטודנטים במחקרם ויכתבו את עבודת הד"ר. בתום הכתיבה תוגש העבודה לשיפוט. התקופה הקצובה להשלמת כתיבת העבודה  היא חמש (5) שנים ממועד תחילת הלימודים, ובכל מקרה לא מעבר לתקופה המאושרת על-ידי ועדות תלמידי המחקר.

במהלך הלימודים בשני השלבים, על הסטודנטים להגיש דוחות התקדמות תקופתיים, כל שישה (6) חודשים, שיתארו את התקדמותם.  

המסלול הישיר לד"ר:

המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר. מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות מצטיינים בלבד. במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א, כדי לא להשאירם בלא תואר אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הד"ר.

כמועמדים למסלול יוכלו להתקבל תלמידים באחד משני המצבים הבאים:

א. בוגרי התואר הראשון בהצטיינות יתרה (ציון ממוצע 95 ומעלה).

ב. תלמידים מצטיינים במסגרת התואר השני לאחר שני סמסטרים (אך לא יאוחר משתי שנות לימוד), אשר השלימו בתקופה זו לפחות מחצית מהיקף הלימודים הנדרש לתואר השני בממוצע ציונים 90 ומעלה, ובכלל זה סמינריון אחד שבו זכו בציון 95 ומעלה.

ג. על אף האמור בסעיפים א' וב' לעיל, תישקל גם מועמדותם של תלמידים אשר ממוצע ציוניהם נע בין 90 ל - 95 (סעיף א'), או שהשיגו בעבודה הסמינריונית בין 90 ל - 95 (סעיף ב'). קבלת מועמדים אלה תותנה בהמלצת ראש חוג  או ראש מגמה בביה"ס ותהיה תלויה בהחלטת הועדה לתלמידי מחקר.

תלמיד/ה העונה על הדרישות באחת משתי הקטגוריות א' או ב' לעיל ת/יתקבל כמועמד/ת למסלול הישיר על-סמך פניה והמלצה מחבר/ת סגל ביה"ס, המכיר/ה את יכולותיו/ה ואשר מביע/ה הסכמה ללוותו/ה בשלב המועמדות. כבר בעת הצגת המועמדות, יש לעודד את התלמיד/ה להצביע על נושא המחקר הנבחר (בניסוח כללי הניתן לשינוי בהמשך) ועל מנחה אפשרי/ת מסגל ביה"ס המוכן/ה להנחות בעתיד את המועמד/ת. ועדת תלמידי המחקר של ביה"ס תדון בפניה ותחליט אם לאשרה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח