סדר הלימודים ומהלכם

  1. מסלולי הלימוד
  2. תנאי המעבר מן המסלול העיוני למסלול המחקרי
  3. העברה ממסלול המחקרי למסלול העיוני
  4. מבנה הלימודים
  5. מטלות
1. מסלולי הלימוד

התכנית מאפשרת שני מסלולי לימוד שונים: (1) מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר); (2) מסלול עיוני (ללא עבודת גמר), המיועד לתלמידים שאינם מתכוונים להמשיך ללימודי התואר השלישי. כל תלמיד יבחר במסלול הלימודים תוך התייעצות עם ראש התכנית, לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה לתואר.

היקף הלימודים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר): 28 ש"ס (לא כולל לימודי השלמה).

היקף הלימודים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר): 32 ש"ס (לא כולל לימודי השלמה).
 
2. תנאי המעבר מן המסלול העיוני למסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכלו תלמידי המסלול העיוני להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי. תנאי המעבר הוא ציון  ממוצע של 90 לפחות בקורסים של לימודי שנה א' בהיקף של 12 ש"ס לפחות.
 
 
3. העברה ממסלול המחקרי למסלול העיוני

א. לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) יועברו ממסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

1) חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות, בציון ממוצע של 90 ומעלה.

2) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת התואר השני של החוג.

ב. לאחר שתי שנות לימודים יועברו ממסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

1) חובות שמיעה של קורסים בהיקף של  24 ש"ס לפחות, בציון ממוצע של 85 לפחות.

2) הגשת עבודה סמינריונית.

הערה: יש להדגיש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו מונע מתלמידים להירשם בעתיד ללימודי התואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה.

השתתפות בכל קורס מותנית בעמידה בתנאי הקבלה המיוחדים של אותו קורס.

4. מבנה הלימודים

א. כל תלמידי התכנית חייבים ללמוד עד סוף שנת הלימודים הראשונה מבוא למדע הדתות ותרגיל צמוד למבוא זה. שעות המבוא והתרגיל אינן נמנות על שעות הלימוד לתואר השני ומעמדן הוא כמעמד לימודי השלמה בהם חייבים כל  תלמידי התכנית.

ב. כל תלמידי התכנית חייבים להשתתף במהלך לימודיהם בסמינריון אינטגרטיבי/מתודולוגי של התכנית. בסמינריון זה ישתתפו מורי התכנית ונושאו ייקבע מדי שנה בשנה, בהתאם לפרויקטים המחקריים שיערכו אנשי הסגל ותלמידי המחקר. 

עד תום שנת הלימודים הראשונה יקבע התלמיד את תחום ההתמחות שלו.

5. מטלות

א. השתתפות בסמינר מתודולוגי או אינטגרטיבי של התכנית והגשת רפראט או עבודה סמינריונית בסיומו.
 
ב. השתתפות ב 4-5 מפגשים עם חוקרי דת שיאורגנו על ידי סגל התכנית.

ג. עבודות: תלמידי מסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) יכתבו במהלך לימודיהם עבודה סמינריונית אחת, ותלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יכתבו שתי עבודות סמינריוניות. בשני המסלולים יגישו התלמידים דו"ח מסכם בסמינריון המתודולוגי/אינטגרטיבי וימציאו ציונים בכל שאר הסמינרים שבהם השתתפו.

ד.  שפות: תלמידי המסלול המחקרי יידרשו לעמוד בבחינה בשפה זרה שנייה ולהשיג רמת "פטור". במקרים מסוימים יתבקשו התלמידים ללמוד שפה נוספת, אם נושאי התמחותם ועבודת הגמר שלהם יחייבו זאת.

ה.  עבודת גמר (מסלול מחקרי): עם סיום לימודי התואר השני יגישו תלמידי המסלול המחקרי עבודת גמר. נושא עבודת הגמר ייקבע לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה של התלמידים.

מבחינת תכניה והיקפה עבודת הגמר בלימודי התואר השני היא מחקר מקדים ואימון מכין לקראת עריכת מחקר משמעותי ובעל משקל בתחום. העבודה אמורה לשקף היכרות טובה של התלמידים עם התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות של כתיבה אקדמית. כל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרויקט מחקר תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות ספציפיות.

מספר העמודים המרבי בעבודת הגמר הוא 80 עמודים, ובכללם תקציר בעברית ובאנגלית וכן רשימה ביבליוגרפית. 

ו.  בחינת גמר (המסלול העיוני): תלמידי המסלול העיוני ייבחנו בבחינת גמר בסוף לימודיהם. את רשימת הקריאה לקראת בחינה זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של התכנית.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח