מהלך הלימודים

מומלץ לתלמידים במסלול הדו-חוגי ללמוד 10–12 ש"ס בכל סמסטר. לתלמידי המסלול החד-חוגי מומלץ ללמוד משנה ב' 20 ש"ס בכל סמסטר.

שימו לב: בכדי להגיע לרמת "פטור" בלימודי השפה הזרה נדרשים לימודים במשך שנתיים (שני קורסים שנתיים: אחד ברמת מתחילים ואחד ברמת מתקדמים). חובה להתחיל את לימודי השפה הזרה לכל המאוחר בתחילת השנה השנייה.

סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו עד סוף שבוע השינויים, יחוייב בשכר לימוד עבור קורס השפה.

בחוג מתקיימים השו"תים הבאים:

1. פרק העת העתיקה

א. חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

ב. חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

2. פרק ימי הביניים

חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

3. פרק העת החדשה המוקדמת

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

4. פרק העת החדישה

א. חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

ב. חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

ג. חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית

ד. חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית

התלמידים במסלול הדו-חוגי ישתתפו בחמישה שו"תים: שני שו"תים לבחירה מהפרקים הקדם-מודרניים (העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת); שני שו"תים לבחירה מפרק העת החדישה על זירותיה השונות; שו"ת אחד לבחירה מתקופה כלשהי.

על התלמידים ללמוד שיעורי מבוא בשלושת התחומים שבהם לא למדו שו"ת (לדוגמה: תלמיד שבחר ללמוד שו"תים ביוון, בימי הביניים, במאה ה-20, בארצות-הברית ושו"ת נוסף במאה ה-19, ילמד שיעור מבוא ברומא העתיקה, שיעור מבוא בעת החדשה המוקדמת ושיעור מבוא לתולדות אמריקה הלטינית).

לא ניתן ללמוד שני שו"תים בהנחיית אותו מרצה או לחלופין שו"ת ושיעור מבוא בהנחיית אותו מרצה.

שיעורי מבוא (מסגרת 124) ושיעורי בחירה (מסגרת 120):
החוג מציע שיעורים אשר נחשבים כשיעורי מבוא כחלופה להשתתפות בשו"ת בתקופה מסוימת (למשל: השיעור "היסטוריה חברתית של ימי הביניים" יכול להיחשב כשיעור מבוא למי שאינו משתתף בשו"ת "חברה, משטר ותרבות בימי הביניים").

על התלמידים ללמוד 3 שיעורי מבוא בתקופות שבהן לא השתתפו בשו"ת כדי להתוודע במהלך הלימודים לכל אחת מן התקופות והזירות הנלמדות בחוג – בין היכרות מעמיקה באמצעות השתתפות בשו"ת ובין היכרות שטחית יותר על-ידי שמיעת שיעור מבוא.

יש לסיים את כל השו"תים ואת שיעורי המבוא בשלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים בחוג.

סמינריונים (מסגרת 122)

במהלך התואר הראשון , במסלול הדו-חוגי, יבחרו התלמידים ארבעה סמינריונים – שלושה בתקופות שונות ואחד לפי בחירתם.

  • בכל הסמינריונים ימלאו המשתתפים את חובות הרמה הבסיסית, ובאחד מהם – ברמה מתקדמת, ובו יכתבו עבודה סמינריונית. מומלץ לכתוב את העבודה בשלבי הסיום של לימודי התואר הראשון.
  • תלמידים מצטיינים (שממוצע ציוניהם מעל 90) רשאים להגיש בקשה ללמוד סמינריון אחד מתכנית הלימודים לתואר השני. הדבר מותנה בהסכמת מנחה הסמינריון ובאישור ראש החוג.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח