קורסי קוגניציה ויצירה תרבותית

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית (מסגרת 133)

שיעורי חובה- 4 ש"ס

שיעור שלא ילמד במסגרת זו יוכל להלמד כשיעור ליבה/בחירה

0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
1071290701 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר א'שיעורג'12:00–14:00נפתלי201

או

1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי201
1071290902 - תפיסה ופסיכופיזיקה (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי001

או

1071290901 - תפיסה ופסיכופיזיקה (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי001

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

שיעור שלא ילמד במסגרת זו יוכל להלמד כשיעור בחירה

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן307
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0851617801 - תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות (תאריך בחינה)
ד"ר רז גלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו212
0851621001 - בין משחקיות לסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רז גלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00מכסיקו213

שיעורי בחירה

0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455
0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851654801 - מבע קולנועי (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326
0851615001 - קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשרים (תאריך בחינה)
ד"ר בידרמן שי סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו212
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0671219501 - בעיני המתבונן: צבע ותחושת יופי בחברות פרה-היסטוריות (תאריך בחינה)
גב' אלה אסףסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0851507501 - היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן שאול ניצןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00מכסיקו213
0680407501 - המטפורה: נקודת צומת בינתחומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0680516501 - הסיפור הקצר: פרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0659248001 - דמיון,בדיה,וסיפור:הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעים ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0845412101 - ניתוח מוזיקאלי: היבטים קוגניטיביים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתן זהרסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00ביה"ס למוזיקהמ017
0845215101 - מוזיקה גופא - להקשיב לא רק עם האוזניים (תאריך הגשת עבודה)
גב' טמיר אוסטרובר הילהסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ביה"ס למוזיקהמ014
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח