קורסי לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית (מסגרת 330)

כל קורס שלא ילמד במסגרת זו, יוכל להלקח כשיעור בחירה

שיעורי חובה: בדגש היסטורי חברתי

אינו מחייב לימודי ספרדית או פורטוגלית

אחת מהקבוצות הבאות:

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תב'10:00–12:00ווב105
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תד'10:00–12:00ווב105
0621168803 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן455
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן306

שיעורי חובה - בשנה א' בדגש תרבות ותרגום

מחייב לימודי ספרדית או פורטוגלית

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0633301101 - משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג205

שיעורי חובה - שנה ב' בדגש על תרבות ותרגום

לאחר קבלת פטור בספרדית או פורטוגלית

0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמן455

ו/או

0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**אין קשר בין הסדנאות, ניתן להשתתף בכל אחת בנפרד

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית

0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0662223801 - אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן307
0662103201 - יצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיום (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה פ. גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0662207901 - רב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
***הקורס זהה לקורס שפות ללא גדרות שניתן בתשע"ה
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

בחירה - קורסים מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן362
**לתלמידי מסלול תרגום בלבד!
0633302101 - מפרקטיקה לתיאוריה - גישות שונות בחקר התרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
**ניתן גם לבחור בשיעורי בחירה ממסלולי ספרות ותרגום
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0626236101 - אמקסיקה: הסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקו (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג102
0680208301 - סיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ204
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
0851669801 - תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוטין פבלוסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00מכסיקוא206

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

**סמינר בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה 2 ש"ס
**ד"ק בחוג להיסטוריה מבוא או שו"ת באמריקה הלטינית
0621336901 - נוסעים-כותבים לטינו-אמריקנים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא317
0621324301 - אינדיאנים ברפובליקות ההיספנו-אמריקאיות, מאות 19 ו-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0621337001 - כתיבה לטינו אמריקאית במאה ה-20: תרבות, זהות ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' רוזלי סיטמן סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב105

ניתן ללמוד ספרדית ופורטוגזית במסגרת היחידה לשפות זרות

ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת מתקדמים.

לא ינתן "פטור" ע"ס שפת-אם או שליטה בשפה.

לימודי שפה זרה שנייה בחוג הלימודים השני,

לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

הרישום לקורסי שפות מתבצע ביחידה להוראת שפות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח