מתן אישורים

  • הדפסה

אישורים אקדמיים כגון: גיליון קורסים וציונים (Record of Studies), אישור זכאות לתואר (Certificate of Eligibility) או אישור על מצב הלימודים ניתן להזמין בעברית או באנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150, טל' 6409780). 

שלושה עותקים של גיליון הציונים בעברית ושלושה עותקים של אישור זכאות לתואר בעברית נשלחים לבית התלמיד, עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות וסיום הטיפול בטופס הטיולים, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בעברית או באנגלית תמורת תשלום. יש לשלם עבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישורים. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי.

אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף). 

תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר, גיליון הציונים ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח. 

1. גיליון ציונים 

הגיליון כולל את רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו ופירוט מספר השעות והציונים. בגיליון יירשם הציון האחרון בכל קורס (גם אם הוא "נכשל"). לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית)

2. אישור על מצב הלימודים 

האישור ניתן רק לתלמיד פעיל. באישור מפורט הסטטוס האקדמי העדכני של התלמיד וכן מפורטת יתרת חובות התלמיד לתואר. לקבלת האישור, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בו הוא לומד ולבקש אישור פנימי. עם אישור זה יפנה למזכירות   תלמידים כללית, שם יוכל להזמין את האישור.

3. אישור זכאות לתואר 

באישור יופיעו הציון הסופי ותאריך הזכאות לתואר.