ציון הגמר

  • הדפסה

ציון הגמר לתואר הראשון ישוקלל כדלהלן:

המסלול הדו-חוגי

ארבעה מבואות, היסטוריה חברתית, שני תרגילים, הדרכה בכתיבת עבודות

35%

שיעורי בחירה / תרגיל קריאה במקורות, ערבית למתחילים , ערבית למתקדמים, שיעור ראש ביה"ס (החל מתשע"ח)

35% 

פרוסמינריון שנה ב' 14%
סמינריון שנה ג' 16%

המסלול החד-חוגי

חמישה מבואות , היסטוריה חברתית, ארבעה תרגילים, הדרכה בכתיבת עבודות,
סמינר מחלקתי/סדנה מתודולוגית, הדרכות אישיות
35% 

שיעורי בחירה או שיעורים מחוגים אחרים,  שני תרגילי קריאה במקורות,
ערבית למתחילים ולמתקדמים, שיעור ראש ביה"ס (החל מתשע"ח)

35%

שני פרוסמינריונים שנה ב'

14%

שני סמינריונים שנה ג'

16%