חישוב ציון הגמר

  • הדפסה

ציון הגמר ייקבע על ידי שקלול כדלהלן:

במסלול המחקרי

עבודת הגמר 50%

העבודה הסמינריונית 30%

השיעורים 20%

במסלול העיוני

בחינת הגמר 30%

העבודות הסמינריוניות  40%

השיעורים  30%