דרישות במהלך הלימודים

  • הדפסה

א.   תכנית הלימודים של כל תלמיד טעונה אישור של יועץ החוג.

ב.  על התלמידים חלה חובת נוכחות ועמידה בדרישות הקורסים, כפי שייקבעו על ידי המרצים.

ג.  בחינת גמר (קולוקוויום): תלמידים שנכשלו בבחינת הגמר לא יוכלו לשוב ולהבחן, אלא במקרים חריגים ועל פי החלטת ועדת ההוראה של החוג. לא ניתן לשפר ציון חיובי בבחינת הגמר.

ד.  הגשת עבודות: על התלמידים להגיש את עבודותיהם אך ורק דרך מזכירות החוג, במועדים שנקבעו על ידי המרצה, החוג או הפקולטה (בהתאם לסוג העבודה המוגשת).