קורסי פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי-הרוח

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי הרוח (מסגרת 171)

שיעורי חובה:

0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662133101 - המיניות בפסיכואנליזה-מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד וממ (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

שיעורי ליבה:

6 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה

0662209601 - מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית (תאריך בחינה)
ד"ר שלומית גדותסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן220
0662209001 - מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0662104101 - ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן278
0662212301 - הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662209701 - דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה (לאחר השלמת שיעורי החובה):

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662103801 - שכול וטראומה באמנות (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0662124801 - יחסים בין-אישיים בקבוצה (תאריך בחינה)
מר יואב לוריאסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמן317

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות - תיאוריות ופרשנויות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0618284501 - שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
גב' רונה כהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00
0618286501 - שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

קורסים מפקולטות אחרות

**הרישום ייעשה רק לאחר השלמת שיעורי החובה
**תלמידי שנה ב'-ג' רשאים לבחור קורס אחד בלבד
**קורס מלווה בצפייה בסרט שקול ל-2 ש"ס
1071310901 - מבוא לפסיכופתולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00גילמן223 (אולם ברגר)
1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי208
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א' ה'08:30–10:00נפתלי208
**או
1009182002 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00נפתלי207
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב' ד'12:00–14:00נפתלי207
1071112301 - מבוא לתורות האישיות (תאריך בחינה)
ד"ר שפס גלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0721200001 - פסיכולוגיה של האישיות (תאריך בחינה)
ד"ר גוטמן עידיתסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת432

קורסים מהתכנית הבין-לאומית לתלמידי דוברי אנגלית בלבד

**הקף כל קורס 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
**סמסטר ב' מתחיל ב-5.3.17 ומסתיים ב-1.6.17.
**הרישום לשיעור ייעשה במזכירות התכנית בבניין גילמן חדר 360א
**בין התאריכים 26.10.16 -4.11.16.
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
1662260401 - Logic of Dreams (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00גילמן220

סמינריונים

תנאי קדם: השלמת כל שיעורי החובה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662323101 - להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד211
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362

מחוגי הפקולטה

יש לבדוק דרישות קדם לפני הרישום

0618406801 - לאקאן ומחשבה פוליטית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סמינר מ.א פתוח לב.א. בחוג לפילוסופיה
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212
0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן455
**דרישת קדם מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח