מסלול צבירה

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים לתואר השני אשר אינם יכולים לעמוד במסגרת זמן התקן של שנתיים לסיום התואר. 

  • במסלול זה ניתן ללמוד עד שנתיים שבמהלכן ניתן ללמוד לכל היותר מחצית השעות לתואר.
  • תלמידים שהשלימו מכסת מחצית השעות לפני תום השנתיים יהיה עליהם לעבור למעמד "מן המניין" במהלכן.
  • בתום תקופת הלימודים במעמד זה ("מעמד מיוחד") יגישו תלמידים המעוניינים לעבור ללימודים במעמד של תלמיד "מן המניין" בקשה למזכירות החוג.
  • עם המעבר ללימודים במעמד של "מן המניין" יוכרו לתלמידים הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
  • על תלמידים אלה להשלים את כל החובות לתואר בתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות.
  • לאחר ההרשמה למסלול "מן המניין" לא ניתן לעבור למסלול צבירה.
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח