(המסלול העיוני (ללא עבודת-גמר

  • הדפסה

חובות המסלול העיוני (ללא עבודת-גמר)

התלמידים במסלול זה ילמדו 32 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויב בהן). בבחירת הקורסים ובמילוי חובות המסלול יקוימו התנאים הבאים: 

1) חובות שמיעה: הלימודים לתואר השני הם במתכונת של סמינרים (למעט חריגים בודדים). התלמידים יבחרו סמינרים מרשימת הסמינרים לתואר שני של החוג. 
ניתן ללמוד במסגרת לימודי התואר השני סמינרים בהיקף של עד 12 ש"ס מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני, לפי הכללים כדקלמן: עד 8 ש"ס סמינרים לתואר ראשון מהחוג לספרות, ו/או: עד 8 ש"ס סמינרים לתואר שני מחוגים אחרים,
באישור ועדת התואר השני של החוג, ובלבד שסך כל השעות מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני בחוג לא יעלה על 12 הש"ס האמורים. 
את העבודות הסמינריוניות יש לכתוב בסמינרים של התואר השני בחוג לספרות. 

2) לימודים אישיים: באישור יועצי התואר השני יוכלו תלמידים מצטיינים לבחור בקורס אישי בהיקף של 2 ש"ס. הקורסים האישיים מבוססים על הדרכה אישית. בתיאום בין התלמיד למורה בקורס האישי ייקבעו הנושא, הביבליוגרפיה ואופן הלימוד. התלמידים יגישו הצעה לקורס האישי עם כל הנתונים האלה ובחתימת המורה לאישור וועדת התואר השני של החוג, ולאחר מכן ירשמו במזכירות החוג לקורס האישי. התלמידים יכתבו שני חיבורים קצרים (הראשון יוגש במהלכו של הקורס, והשני בסיומו). המורה יקבע את הציון הסופי. 
 
3) עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים. מומלץ לכתוב אחת מהן כבר בשנת הלימודים הראשונה. בשאר הסמינרים יש לכתוב עבודות רפרט ו/או לעמוד במטלות שמחייב המורה לשם קבלת ציון.
 
4) ציונים: בסוף כל סמינר יינתן ציון, בכפוף לעמידה במטלות הסמינר.
 
5) בחינת גמר: תלמידי המסלול יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר. הבחינה נערכת בכתב, בבית, במסגרת זמן של יומיים. הנחיות לבחינת הגמר ניתן למצוא באתר החוג. 
 
6) ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא:
                   ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות - 30%
                   ממוצע משוקלל של שאר הקורסים - 60%
                   ציון בחינת הגמר - 10%

תלמידים שיסיימו מסלול לימודים זה, בציון המתאים לדרישות הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי, יוכלו להירשם ללימודים אלה רק לאחר כתיבת עבודה במתכונת של עבודת-גמר לתואר שני וקבלת ציון על עבודה זו, בהתאם לדרישות הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי.