תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון שלהם באוניברסיטת תל-אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר ע"י המל"ג בציון 80 לפחות.

 ציון עובר בקורס טקסטים בשפה הערבית בתואר הראשון הינו תנאי קבלה ללימודי התואר השני.

תלמידים שהתואר הראשון שבידם אינו בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה יידרשו ללמוד לימודי השלמה כתנאי לקבלתם, על פי תוכנית  שירכיבו יועצי החוג לכל תלמיד באופן אישי. לאחר שיסיימו תוכנית זו בממוצע 80 לפחות, הם יועברו למעמד של תלמידים מן המניין. במקרים מיוחדים יוכלו להתקבל גם מי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים. לימודי ההשלמה לא ייחשבו במניין שעות הלימוד לתואר.