הנחיות להגשת עבודות סמינר

מועדים כלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ח:

סמסטר א': יום א', 6 במאי 2018 , כ"א באייר תשע"ח
סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 16 בספטמבר 2018 , ז' בתשרי תשע"ט
סמסטר קיץ (התוכניות החוץ תקציביות): יום ה', - 8 בנובמבר 2018 , ל' בחשוון תשע"ט
לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

  • יש לפעול על הנחות הנשלחות על יד מזכירות החוג
  • יש לשלוח למזכירות החוג במייל את דף השער של העבודה הכולל את תז סטודנט , שם הקורס,  שם העבודה, סוג העבודה רפרט/סמינר.
  • יש למסור את העבודות בתאריך היעד באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית).
  • העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי.
  • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
  • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינר אחר בסמסטר הבא.
  • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינר.  
  • תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.