תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו בוגרי אוניברסיטה בהיסטוריה כללית בציון משוקלל של 85 ומעלה ובעלי ידע בשפה זרה שנייה ברמת "פטור". במקרים מיוחדים מוסמך ראש החוג לשקול קבלה של תלמידים שאינם עומדים בתנאים אלה.

תלמידים בעלי תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהיקף של עד 24 ש"ס. לימודים אלה נמשכים בדרך כלל שנה. תוכנית ההשלמות האישית מורכבת ברובה מקורסים מלימודי התואר הראשון בהיסטוריה ובשפות; היא נקבעת בהתייעצות עם חברי הוועדה לתואר שני של החוג ואינה נחשבת במניין השעות לתואר השני. בלימודי ההשלמות נדרשים התלמידים להשיג ציון ממוצע של 85 לפחות.

כללים אלה חלים גם על תלמידים בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות בחו"ל. תלמידים אלה אף נדרשים לעמוד בבחינה בעברית בדומה לתלמידי התואר הראשון.

תלמידי התואר השני שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה אחרת ומבקשים להצטרף לאחת ממגמות הלימוד, רשאים לבקש כי לימודיהם הקודמים יוכרו במלואם או בחלקם במניין השעות לתואר השני. הדבר נתון לשיקול דעתם של חברי הוועדה לתואר שני של החוג. עם זאת, במסלול המחקרי נדרשים התלמידים (על פי כללי האוניברסיטה) ללמוד לפחות מחצית מתוכנית הלימודים לתואר השני באוניברסיטת תל-אביב, ובמסלול העיוני – שני שלישים ממנה.

למגמות הלימוד השונות דרישות אקדמיות נוספות, שעיקרן ידיעת שפות ורכישת מיומנויות הנחוצות למחקר בתחום שבו מבקשים התלמידים להתמחות. תלמידים המבקשים להתקבל למגמה מסוימת מוזמנים להתייעץ עם יועצי המגמה כדי לברר אילו מיומנויות עליהם לרכוש.

1. מסגרות הלימוד 

סמינרים 

סמינר מגמה
חלק מהמגמות מקיימות סמינר מגמה, ובו ישתתפו כל תלמידיהם או תלמידי המסלול המחקרי בלבד, בהתאם להחלטת חברי המגמה. ההשתתפות הפעילה בסמינר המגמה במהלך ארבעה סמסטרים תיחשב ל-4 ש"ס מתוך הסמינרים בתוך המגמה. 

סדנת כתיבה לתואר השני
סדנת הכתיבה מיועדת לסטודנטים אשר בכוונתם לסיים את לימודי המ"א במסלול המחקרי. בסדנת הכתיבה יציגו תלמידי מגמות שונות את תוכנית המחקר שלהם או פרקים מתוכה.


מיומנויות
הקורסים הכרוכים ברכישת מיומנויות ייחשבו כקורס ברמת רפרט בתואר (בכפוף להחלטת יועץ המגמה), בתנאי שהוגשה מטלה סופית והתקבל ציון בקורס.