מבנה הלימודים ומהלכם

1. המסלול העיוני

2. המסלול המחקרי

1. מהלך הלימודים במסלול העיוני 

א. היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 ש"ס, ונכללים בהם קורסים מתוך 2 חטיבות:

1 סמינר מחקרי בשנה הראשונה של הלימודים

4 ש"ס

8 סמינרים רגילים

32 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שניה. סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו עד סוף שבוע השינויים, יחוייב בשכר לימוד עבור הקורס.

ב. חובות כתיבה
תלמידי המסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות ובשאר הקורסים – עבודות רפראט.

ג. בחינת גמר
בסיום לימודיהם יעמדו תלמידי המסלול העיוני בבחינת גמר. בחינת הגמר נערכת בכתב . מתכונתה נקבעת בתיאום עם יועץ המגמה. המנחה לבחינת הגמר ירכיב את שאלון הבחינה. הבחינה תמסר לשיפוט המנחה ולקורא נוסף. ממוצע הציונים של שני הקוראים הוא ציון הבחינה.


ד. ציון הגמר
ציון הגמר במסלול העיוני ישוקלל כדלהלן:

ציוני העבודות הסמינריוניות

45%

ציוני עבודות הרפראט

40%

ציון בחינת הגמר

15%

 

 
- מסלול ההתמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

 

לימודי התואר השני בחוג מציעים התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה במסגרת הלימודים במגמת אירופה בעת החדשה או העת החדשה המוקדמת. התמחות בתוכנית מקנה היכרות מעמיקה עם היבטים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים של המרחב הגאוגרפי מרוסיה במזרח ועד גבול גרמניה במערב.

זהו מסלול בין-אוניברסיטאי ובין-תחומי על פי הדגם הקיים באוניברסיטאות מובילות בעולם  והוא מתקיים בחסות הקרן למדעי הרוח ובתמיכת קרן "יד הנדיב".

שותפות לתוכנית ארבע אוניברסיטאות מחקר בארץ - אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה – המשתפות פעולה בהוראה, הנחיה והקצאת משאבים לטובת התוכנית.
למסיימי ההתמחות בהצלחה יוענק "תואר שני בהיסטוריה עם התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה בתוכנית בין-אוניברסיטאית ". 
תלמידים מצטיינים במסלול המחקרי יוכלו להנות ממלגות לפי שיקולי ועדת ההיגוי של התוכנית  (פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר התוכנית: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/

דוא"ל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  טלפון:  03-6409608).

הקבלה למסלול זה היא בהתאם לכללי הקבלה לתואר השני בחוג, אולם על הסטודנט/'ת ללמוד לפחות 8 ש"ס באוניברסיטה אחרת; במניין זה נכללות הסדנאות הבין-אוניברסיטאיות (גם אלו אשר מתקיימות באוניברסיטת תל אביב).
 

היקף הלימודים במסלול העיוני הוא 36 ש"ס, ונכללים בהם קורסים מתוך 3 חטיבות:

5 סמינריונים במגמה

20 ש"ס

2 סדנאות בין-אוניברסיטאיות בלימודי מזרח אירופה

4 ש"ס

1 סמינריונים מחוץ למגמה

4 ש"ס

2 סמינרים בלימודי מזרח אירופה מתוך רשימת הקורסים הבין אוניברסיטאית של התוכנית

8 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

 

  
היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 28  ש"ס:

4 סמינריונים במגמת אירופה בעת החדשה/ העת החדשה המוקדמת

16 ש"ס

2 סדנאות בין-אוניברסיטאיות בלימודי מזרח אירופה

4 ש"ס

2 סמינרים בלימודי מזרח אירופה מתוך רשימת הקורסים הבין אוניברסיטאית של התוכנית

8 ש"ס

סה"כ

28 ש"ס

 

  

הרכבת תוכנית הלימודים: תוכנית הלימודים במסלול המחקרי תותאם אישית לכל תלמיד על ידי יועצי המגמה. התוכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כל וקורסים מחוגים אחרים. כל תלמיד במסלול המחקרי ילווה באופן אישי על ידי יועץ המגמה או על ידי איש סגל אחר (בייחוד במגמות רבות-משתתפים). היועץ יסייע לתלמיד בהרכבת תוכנית הלימודים ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

א. היקף הלימודים במסלול זה הוא 28  ש"ס (+ 8 ש"ס "הנחיית תזה"), ונכללים בהם קורסים מתוך 2 חטיבות:

3 סמינריונים לפחות מהסמינרים המחקריים 

 12  ש"ס

4 סמינריונים רגילים של התואר השני

 16 ש"ס

סה"כ

 28 ש"ס

על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שניה

סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו עד סוף שבוע השינויים, יחוייב בשכר לימוד עבור קורס השפה.

ב. חובות כתיבה

במהלך לימודיהם יכתבו תלמידי המסלול המחקרי עבודה סמינריונית אחת, ועבודות רפראט בשאר הקורסים. 
עד סוף הסמסטר הראשון של השנה השנייה ללימודי התואר השני, על הסטודנט להגיש את ההצעה לתזה. תלמידי המסלול המחקרי, אשר יסיימו ארבעה סמסטרים מבלי להגיש הצעה לתזה, יועברו אוטומטית למסלול העיוני ויידרשו ל- 2 סמינרים נוספים: באחד להגיש עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט ולגשת לבחינת גמר.
תלמידי המסלול המחקרי, אשר יקבלו ציון על הצעת התזה, אך מסיבות שונות יחליטו שלא להתקדם בתזה, יוכלו לבקש לעבור למסלול העיוני, ויידרשו ל- 2 סמינרים נוספים: באחד להגיש עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט ולגשת לבחינת גמר. 

ג. עבודת הגמר

התלמיד יגבש את נושא עבודת הגמר בשיתוף עם מנחה מאנשי הסגל של החוג להיסטוריה. בשלב הראשון תגובש הצעת המחקר. הצעת המחקר שאושרה על ידי המנחה תוגש ב-3 עותקים חתומים על ידי המנחה ותועבר לשיפוט קורא נוסף. ההגשה לא תאוחר מסוף השנה השניה ללימודי התואר השני. היא תוגש לוועדת התואר השני. הוועדה תעביר את ההצעה לקורא אחד למתן חוות דעת. עבודת הגמר תהיה בהיקף של 50-40 אלף מילים (כ-80 עמודים, פונט 12, רווח בין שורות 1.5, במניין זה אין נכללות הערות, ביבליוגרפיה ונספחים). הנחיות טכניות לכתיבת העבודה ואופן הגשתה מצויות במזכירות. עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג: 3 עותקים מודפסים + דיסק למאגר האלקטרוני של הספרייה. במידה ויש שני מנחים יש להגיש 4 עותקים מודפסים + דיסק. העבודה תוגש לאחר אישור המנחה, היא תועבר לשיפוט המנחה (או המנחים, במידה ויש יותר ממנחה אחד) ולשופט נוסף. הציון הסופי של עבודת הגמר הוא ממוצע של ציוני המנחה/ים (ציון אחד) וציון השופט.

לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול במחקרי לחץ כאן


ד. ציון הגמר:

ציון הגמר במסלול המחקרי ישוקלל כדלהלן:

ציון עבודת הגמר

50%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציון עבודות הרפראט

30%