פירוט הקורסים

קורסי החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לשון עברית - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0614140101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג102
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג102
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102
0614140501 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0614140502 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0614140601 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0614140701 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0614140702 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0614140703 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג104

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

0614243101 - תורת ההגה (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג102
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00רוזנברג102
0614243201 - תורת הצורות** (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00רוזנברג106
**דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".
0614243301 - לשון חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג102
0612170101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0612170201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0614243401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן281
0614243501 - פרגמטיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג102
**דרישת קדם ל"פרגמטיקה": השתתפות בקורס "סמנטיקה.
0614243601 - תחביר למתקדמים** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
**שיעורי החובה: תחביר למתקדמים ופרגמטיקה יינתנו לסירוגין.
**תלמידים הלומדים השנה פרגמטיקה ילמדו בשנה הבאה
**תחביר למתקדמים כחלק ממערך שיעורי החובה לשנתון הלימודים.

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0614300101 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג102
**דרישת קדם: חובה לסיים ניקוד עברי.
0614300201 - תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
0614300301 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס ממבחר השיעורים להלן
0624300101 - מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103
0612200401 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0614140801 - מבוא לארמית בבלית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0614301001 - תמורות סגנוניות בשירה העברית (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106
0614301201 - העברית הנורמטיבית הלכה למעשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106
0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה.
0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0614600101 - קריאה בכתבי רד"ק (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103
**השיעור מיועד לתלמידי מ"א, פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים.

סמינריונים - מסגרת 360

**תלמידי החוג ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
**יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
**שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
**הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
**2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
**בקורס סמינריוני נוסף.
0614401101 - שונוּת לשונית בלשון חז"ל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי מורסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
0614350401 - עיונים תחביריים, סמנטיים ולקסיקליים בעברית בת ימינו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0614350201 - סוגיות בעברית המדוברת - מעבדה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0624350601 - עברית וערבית במגע: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**דרישת קדם:השיעורים "מבוא לבלשנות שמית" או
**"מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית".

לשון עברית תואר שני - מסגרת 620

שיעור לתלמידי תואר שני

0614600101 - קריאה בכתבי רד"ק (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103

סמינריונים לתלמידי תואר שני

0614401001 - התגבשות דקדוקה של העברית הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
0614401201 - עיונים בדקדוק העברית הקלאסית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0614400101 - שיטות במילונאות של העברית והשפות השמיות - סמינר מחקרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר חובה לתלמידי התואר השני
0614401101 - שונוּת לשונית בלשון חז"ל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי מורסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
0612423801 - סיפורת ועריכה בספר שופטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0612424001 - איך קוראים סיפור מקראי? היבטי לשון וסגנון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0616400201 - פניו השונים של המיתוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגולין
פרופ' יורם כהן
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן281
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה. מומלץ להשתתף
**בסמינר בין-תחומי במהלך התואר השני.

בלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

**לימודי המכינה בערבית על פי ייעוץ עם יועץ החוג.

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0614140101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג102
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג102
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0612170101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0612170201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
**תלמידי שנה א' יכולים לבחור שיעור בהיקף
**של 6-4 ש"ס ממבחר השיעורים התיאורטיים להלן.

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 220

0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
**דרישת קדם:ידע בסיסי בערבית קלאסית או
**דיאלקט ערבי כלשהו.
0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג104
0624350601 - עברית וערבית במגע: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**הסמינר פתוח לתלמידי בלשנות שמית כשיעור בחירה.
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית" או "מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית
0624200201 - ערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית"או"מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית".

שפות - מסגרת 227

0624300301 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107
0624300401 - אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
**דרישת קדם: הקורס אמהרית למתחילים או ידע קודם בשפה האמהרית.
0614140801 - מבוא לארמית בבלית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0624300101 - מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103
0624300601 - געז למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג107
**דרישת קדם: געז למתחילים או ידע בשפת הגעז.
0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0624350601 - עברית וערבית במגע: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית"או"מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית".
0614400101 - שיטות במילונאות של העברית והשפות השמיות - סמינר מחקרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מחקרי חובה לתלמידי מ"א.