ציון הגמר

על התלמידים לקבל ציון "עובר" (60 לפחות) בכל אחד מן הקורסים ובעבודות הסמינריוניות. ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

ציוני השיעורים

35%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציון עבודת הגמר

50%

 

במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

ציוני השיעורים

50%

הציון הממוצע של שתי העבודות הסמינריוניות

30%

ציון בחינת הגמר

20%