פירוט הקורסים

קורסי מ.א

קורס

דרישות קדם

ש"ס

סמסטר

קולוקוויום

-

4

שנתי

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים או באישור המרצה  4 א'
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

מבוא לבלשנות+תחביר מתחילים*+סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים* 2+2

א'

תחביר בן זמננו 1 תחביר מתקדמים 4 א'
ממשק הלקסיקון והתחביר

תחביר בן זמננו 1 2 ב'

נוירובלשנות: שפה ומוח
 
 
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים או באישור המרצה 4 ב'
פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
 
מבוא לבלשנות+ תחביר מתחילים + פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים ב' 
סמנטיקה למתקדמים יסודות הסמנטיקה הפורמלית 4 ב'
דמיון מבני ותפיסתי  פונולוגיה מתקדמים 4 ב'
מורפולוגיה פונולוגיה מתקדמים 2 ב'
 
* ניתן ללמוד את דרישות הקדם במקביל לקורס.
 


קורסי/סמינרי ב.א. הפתוחים לתלמידי מ.א

קורס

דרישות קדם

ש"ס  

סמסטר 

רכישת פונולוגיה: מסלולי התפתחות טיפוסיים וא-טיפוסיים

פונולוגיה מתקדמים* 4

שנתי

רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה 
 
רכישת שפה במודל הגנרטיבי ו/או תחביר מתקדמים
4 שנתי
פונולוגיה ניסויית
פונטיקה+פונולוגיה מתקדמים* 
  (מומלץ פונטיקה אקוסטית)
2

א'

מודלים מתמטיים ומבנים לסמנטיקה יסודות הסמנטיקה הפורמלית 4

א'
אופטימליות סגמנטלית  
 
 
פונולוגיה מתקדמים
4 ב'
מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה 
 
 
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
ב' 
 
* ניתן ללמוד את דרישת הקדם במקביל לקורס בסמסטר א'
 
  

סמינרי מ.א.
 
קורס
 
דרישות קדם
 
ש"ס  
 
סמסטר
 
פסיכובלשנות: עיבוד מבני תלות תחבירית
 
תחביר מתחילים + סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים* + פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים+פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 
4
שנתי
סוגיות נבחרות בנוירובלשנות נוירובלשנות: שפה ומוח+ פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 
שנתי
עיבוד לשוני של מספרים וכמויות  רכישת שפה+ פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
4
שנתי
אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה
תחביר מתחילים+ פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים 2 א'
 

   
סמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית - נושא נבחר
סמינר מגוון סוגיות בסמנטיקה או סמנטיקה למתקדמים  4 א'
פרגמטיקה ודקדוק
(תלמידי מ.א. פטורים מדרישות הקדם) 4 ב'
פרגמטיקה של תורת המשחקים
יסודות הסמנטיקה הפורמלית 4 ב'
התיאוריה התחבירית לאור המינימליזם 
תחביר בן זמננו** 4 ב'
*ניתן ללמוד את דרישת הקדם במקביל לקורס במסמטר ב'.
**או תחביר מתקדמים באישור המרצה.