ספרות עברית וספרות כללית במסלול הדו-חוגי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 56 ש"ס.
 
מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי:
 
לימודי ליבה 24 ש"ס, כמפורט בפרק "לימודי הליבה"לימודי בחירה וסמינרים.

לימודי בחירה

לימודי הבחירה מונים 24 ש"ס, מהן יש ללמוד 12 ש"ס מקורסי הבחירה בספרות עברית ו-12 ש"ס מקורסי הבחירה בספרות כללית.
אפשר להתחיל בלימודי הבחירה כבר בשנת הלימודים הראשונה, לצד לימודי הליבה, עם זאת חלק מקורסי הבחירה דורשים ידע מוקדם הנלמד בקורסי המבוא.

סמינרים

יש ללמוד בשני סמינרים, בשנים ב'-ג'. באחד יש לכתוב עבודת רפרט ובשני עבודה סמינריונית. אין ללמוד את שניהם אצל אותו מורה. אין לכתוב עבודות סמינריוניות משותפות אלא במקרים מיוחדים הקשורים לטיב המחקר ובאישור מראש של ועדת ההוראה של החוג. ניתן לבחור ביותר משני סמינרים, וללמוד את הנוספים במעמד של קורסי בחירה. בסמינרים אלה יש למלא את כל חובות הסמינר, ובסיומם להגיש רפרט.

תלמידים מתקדמים שממוצע הציונים שלהם 85 ומעלה יכולים לבחור את אחד משני הסמינרים של התואר השני. מומלץ לכתוב בסמינר זה את עבודת הרפרט. בחירה ביותר מסמינר תואר שני אחד דורשת פנייה בכתב לקבלת אישור ועדת ההוראה של החוג.

הרישום לחלק מן הסמינרים מותנה בעמידה בדרישות של לימודים קודמים ("דרישות קדם"), המצוינות בידיעון.
מומלץ לתכנן את לימודי הבחירה לקראת ההשתתפות בסמינרים.


ציון גמר


הציון ייקבע על-פי השקלול הבא: 
ציון העבודה הסמינריונית - 20%;
ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים - 80%.