מסלולי הלימודים וחובות הלימודים

החוג מציע שלושה מסלולי לימוד:

1. מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר.
2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.
3. מסלול ישיר לדוקטורט, המיועד לתלמידים מצטיינים במיוחד (תלמידים המעוניינים ללמוד במסלול זה מתבקשים לפנות ליועץ החוג). 


חובות הלימוד:

לימודי התואר השני בחוג למקרא רוכזו ביום לימודים אחד, יום ג', במשך שנתיים.


חובות הלימוד במסלול המחקרי (כולל עבודת גמר)

א. לימודים בהיקף של 28 ש"ס (משקלם בציון הגמר: 35%)

ב. כתיבת עבודה סמינריונית אחת (משקלה בציון הגמר: 15%)

ג. כתיבת עבודת גמר* (משקלה בציון הגמר: 50%)

ד. השגת ציון פטור בשפה זרה שנייה (עתיקה או מודרנית)

* עבודת הגמר היא עבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת בהיקף מרבי של 80 עמודים (בכלל זה תקציר בעברית ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית). בתום הסמסטר הראשון ללימודים יודיע התלמיד לראש החוג או ליועץ על כוונתו לכתוב עבודה במסלול המחקרי. הצעת מחקר של עבודת הגמר תגובש עם מנחה העבודה עד תום שנת הלימודים הראשונה (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים). היא תכלול סעיפים אלה:

(א) שם העבודה ושם המנחה

(ב) תיאור השאלה הנחקרת

(ג) היקף העבודה וגבולותיה

(ד) תיאור קצר של שיטות העבודה

(ה) ראשי פרקים

היקף ההצעה כולה לא יעלה על 5 עמודים. ההצעה תוגש לאישור המנחה. העתק ההצעה המאושרת יופקד במזכירות החוג.

לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

בקישורים להלן: טופס אישור לכתיבת עבודת גמר - תואר שני (יוגש עם הגשת ההצעה) 

טופס הפקדה של עבודות גמר לתואר שני (יוגש עם הגשת העותק הדיגיטלי של עבודת הגמר)

 

חובות הלימוד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

א. תלמידים המתחילים לימודיהם לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח, בכלל זה מחדשי לימודים ותלמידים שסיימו השלמות, הלימודים יהיו בהיקף של 36 ש"ס. לתלמידי תואר שני ממשיכים, הלימודים בהיקף של 32 ש"ס (משקלם בציון הגמר: 50%).

ב. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, מהן אחת לפחות בשנת הלימודים הראשונה, בהדרכתם של מורים שונים (משקל ציונן הממוצע בציון הגמר: 30%)

ג. בחינת גמר* (משקלה בציון הגמר: 20%)

* בחינת הגמר מקיפה יחידת פרקים מן המקרא בצירוף חומר ביבליוגרפי רלוונטי, לפי קביעת החוג. מועדי הבחינה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג. החומר לבחינה מתפרסם באתר החוג. יש להירשם לבחינה במזכירות החוג עד שבועיים לפני מועד קיומה.


מעבר בין מסלולי הלימוד

● תנאי המעבר מן המסלול העיוני אל המסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי אם עמד בתנאים אלה:

א. נצברו קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות מלימודי שנה א בציון ממוצע של 85 לפחות

ב. הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר מאושרת על ידי המנחה

● תנאי המעבר מן המסלול המחקרי אל המסלול העיוני

לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלו:

א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות, ובציון ממוצע של 85 ומעלה

ב. הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר, מאושרת בידי המנחה

לאחר שתי שנות לימוד יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלו:

א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 24 ש"ס לפחות ובציון ממוצע של 85 לפחות

ב. הגשת עבודה סמינריונית


הערה: סיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו נועל את הדלת בפני תלמידים שירצו ללמוד בעתיד לתואר שלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה ללימודים אלה.