מהלך הלימודים

מהלך הלימודים[1]

תלמידי החוג ישתתפו בקורסי החוג הנחלקים לשלוש קבוצות:

קבוצה א'
קורסי חובה:
מבוא לפילוסופיה יוונית; מבוא לפילוסופיה חדשה; מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה; מבוא ללוגיקה; קריאות מודרכות.

קבוצה ב' 
תחומי הלימוד[2] מטאפיזיקה ותורת ההכרה; לוגיקה; פילוסופיה של השפה; פילוסופיה הודית; פילוסופיה סינית; תורת המוסר; פילוסופיה פוליטית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת; פילוסופיה של המדע.

במהלך שנות הלימוד ילמדו התלמידים לפחות 5 מבואות תחומיים. 

במהלך שנות הלימוד ילמדו התלמידים בנוסף קורסים (בהיקף של 18 ש"ס) המורכבים מהשיעורים הבאים: 
שני שיעורי המשך בתחומים שבהם נלמדו מבואות
שני שיעורי יסוד
שני שיעורי קריאה
מומלץ לאזן בין סוגי השיעורים השונים (לדוגמה: 2 שיעורי המשך, 3 שיעורי יסוד ו-2 שיעורי קריאה) סה"כ 14 ש"ס. 
שני שיעורי בחירה (בהיקף של 4 ש"ס) מתוך סל השיעורים של חוגים אחרים המצוטטים בידיעון פילוסופיה, או ישלימו שעות אלה מתוך הצע הקורסים של החוג לפילוסופיה. 

קבוצה ג'
סמינריון:
 עיסוק בבעיות מתקדמות או בהגותו של פילוסוף. התלמידים ילמדו סמינרים על פי תחומי העניין שלהם בכפוף לתנאי קדם המפורסמים בצמוד לכל סמינר (מתוך מגמה שהסמינרים יילקחו בתחומים בהם שמעו התלמידים שיעור מבוא ועוד שיעור מתקדם - המשך או יסוד) ולאחר שעמדו בבחינת הבקיאות (ראו "דרישות במהלך הלימודים").  

 

[1]  ככלל, תוכנית הלימודים הקובעת היא התוכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם חלה תוכנית הלימודים בעת החידוש. מקרים מיוחדים ידונו באופן פרטני.

[2] החוג אינו מתחייב לקיים בכל שנה את כל שיעורי ההמשך של תחומי הלימוד.