דרישות במהלך הלימודים

1. לימודי החוג לפילוסופיה מדורגים. השתתפות בשיעורי המשך בתחומי הלימוד מותנית בסיום החובות בשיעורי המבוא באותם התחומים. השתתפות בסמינריון מותנית בסיום החובות עפ"י דרישות הקדם עבור אותו סמינר וציון חיובי בבחינת הבקיאות. לא יתאפשר רישום על תנאי לסמינר. 

2. נוכחות בשיעורים: תלמידים חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים. תלמידים הנעדרים משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתפו באורח פעיל, רשאי המרצה להודיע למזכירות כי התלמידים לא יוכלו להשלים חובותיהם בקורס.

3. התלמידים חייבים לעמוד בבחינה או להגיש עבודה (על פי דרישות המרצה) בכל שיעור ותרגיל שהשתתפו בו, ולהגיש עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים שהשתתפו בו (תלמידי המסלול החד-חוגי יגישו שתי עבודות סמינריוניות) ועבודת רפראט בסמינריון האחר. אין לבחור בסמינריון במקום שיעור או להפך.

4בחינת הבקיאות: תלמידי החוג חייבים להיבחן בבחינת הבקיאות במהלך לימודיהם לפני ההשתתפות בסמינרים. מומלץ להיבחן לאחר סיום חובות הלימוד בקורסים אלה: מבוא לפילוסופיה יוונית, מבוא לפילוסופיה חדשה, קריאות מודרכות, 4 מבואות בתחומי הלימוד. הדרכה כללית לבחינה זו תינתן לתלמידים במהלך שנת הלימודים השנייה במסגרת קבוצות הקריאה המודרכת. דף הנחיות לקראת הבחינה נמצא במזכירות החוג ובאתר האינטרנט של החוג. בחינת הבקיאות מתקיימת בשני מועדים במהלך השנה.

5. ככלל, מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מן התלמיד או מן התלמידה לגשת לבחינה מהסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה.

6עבודות סמינריוניות תוגשנה רק למזכירות החוג. מועדי הגשת העבודות (סמינריוניות ואחרות) מצוינים בלוח המבחנים בידיעון זה. לא תתקבלנה עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי המזכירות האקדמית או מזכירות החוג.