מהלך הלימודים

 1.                 היקף השעות
 2.                 תחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה  
 3.                 תחום תרבויות המזרח הקדום
 4.                 התמחות
 5.                 תוכנית הסמכה לארכיאולוג חופר
 

1. היקף השעות

במסלול הדו-חוגי חייב תלמיד בלימודים בהיקף של 66 ש"ס.

במסלול החד-חוגי חייב התלמיד בלימודים בהיקף של 124 ש"ס.
ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" הוא תנאי מעבר לשנה ב'. 
בשני המסלולים ובשני תחומי הלימוד מחויבים התלמידים בהשתתפות בחפירה לימודית שתימשך ארבעה שבועות. החפירה הלימודית תיעשה בתום שנה א'. החובות לכל תלמידי החוג כוללות גם יציאה לשמונה סיורים לימודיים במהלך שלוש שנות הלימוד לתואר הראשון.


החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. הקורס המוצע השנה מטעם החוג, מופיע בפירוט הקורסים. 


חובת חפירה לימודית וימי סיור לתלמידי כל המסלולים 

 

חפירה לימודית 

תלמידי כל המסלולים חייבים בחפירה לימודית במשך ארבעה שבועות רצופים (20 ימי עבודה). החפירה הלימודית נכללת במסגרת החובות לשנה א' ונעשית במסגרת החפירות של מורי החוג. פרטים יימסרו לאחר תחילת שנת הלימודים. תלמיד לא יוכל להשתתף בחפירה הלימודית אלא אם כן השתתף בשיעור "הארכיאולוגיה מהי?". החפירה הלימודית כוללת עבודה מעשית בשטח, תרגול בתחומים שונים של טיפול בממצאים והרצאות. בדרך כלל ילונו התלמידים במחנה החפירה, והפעילות נמשכת משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. בתום החפירה יגיש התלמיד עבודת סיכום. העבודה תוגש עד תחילת שנת הלימודים שלאחר החפירה. תלמיד שלא יוכל לגשת לבחינה אחת או יותר בחוג בשל השתתפות בחפירה לימודית, יהיה זכאי לקבלת מועד מיוחד לבחינה/ות ובלבד שניגש לאחד ממועדי הבחינה (א' או ב') ושעמד בחובת החפירה במלואה.
  

סטודנט שהשתתף באופן מלא בחפירה לימודית יהיה זכאי גם לקבלת ארכה בהגשת עבודות סמינריוניות. בכפוף לאישור ראש החוג ולאישור ועדת ההוראה הפקולטטית. בקשות לקבלת מועד מיוחד לבחינה יש להגיש למזכירות תוך שבוע מפרסום ציוני מועד ב' באותו קורס.

סיורים
התלמיד חייב בשמונה ימי סיור. נוסף על סיורים אלה, ישתתפו התלמידים בסיורים הנלווים לשיעורים השונים, במידה שיינתנו.
 השתתפות בחפירה הלימודית, בסקר הלימודי ובסיורים מחייבת מאמץ פיזי ניכר ולכן יוכלו להשתתף בהם רק תלמידים שבריאותם תקינה. לתלמידים מוגבלי תנועה ולתלמידים שבריאותם לקויה יימצאו פתרונות חלופיים.2. תחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה
 
בתחום זה ילמדו התלמידים בשנה א' סדרה של קורסי חובה המיועדים להקנות להם רקע חיוני לצורך המשך הלימודים, כמפורט בהמשך. בשנה ב' ובשנה ג' ילמדו התלמידים קורסי חובה נוספים (מיומנויות), ובהם שני סמינרים. סמינר אחד יילמד בשנה ב' ובסיומו תוגש עבודת רפראט, והסמינר השני יילמד בשנה ג' ובסיומו תוגש עבודה סמינריונית. עבודת הרפראט תכלול סינתזה מצומצמת בהיקפה שתיכתב על פי כללי הכתיבה המדעיים בנושא. העבודה הסמינריונית תכלול סינתזה מקיפה שנושאה ייקבע במהלך לימודי הסמינר. משקלם הכולל של שני הסמינרים הוא 8 ש"ס. בנוסף ישתתפו התלמידים בשנה ב' בסקר לימודי בהיקף של 2 ש"ס. היקפם הכולל של לימודי החובה בתחום זה: 52 ש"ס, ובכלל זה החפירה והסקר הלימודיים. יתרת מכסת הלימודים תכלול מגוון של קורסי בחירה בהיקף של 14 ש"ס, על פי עניינם ונטייתם של התלמידים, מתוך קורסי הבחירה בשני התחומים. רצוי לבנות תוכנית לימודים בעלת רצף קורסים הגיוני וממוקד. מומלץ ללמוד שיעור אחד לפחות באחת ממסגרות השיעורים האלה: (א) ארכיאולוגיה של תקופה מסוימת; (ב) ארכיאולוגיה של ארץ שכנה (כגון ירדן, סוריה, קפריסין); (ג) תרבות חומרית; (ד) ארכיאולוגיה של קבורה.

 שיעורי הבחירה מתחלפים מידי שנה ובהם כאלה הניתנים אחת לשלוש שנים. 


 3. תחום תרבויות המזרח הקדום

בתחום זה ילמדו התלמידים בשנה א' סדרה של קורסי חובה, כולל שפה עתיקה למתחילים (מצרית, אכדית או חתית), המיועדים להקנות רקע חיוני לצורך המשך הלימודים, כמפורט בהמשך. בשנה ב' וג' ילמדו התלמידים קורסי חובה נוספים ובהם שני סמינרים. בסיומו של הסמינר הראשון בלימודיהם תוגש עבודת רפראט ובסיומו של הסמינר השני תוגש עבודה סמינריונית. עבודת הרפראט תכלול סינתזה מצומצמת בהיקפה שתיכתב על פי כללי הכתיבה המדעיים בנושא. העבודה הסמינריונית תכלול סינתזה מקיפה שנושאה ייקבע במהלך לימודי הסמינר. היקפם הכולל של לימודי החובה בתחום זה הוא 46 ש"ס. יתרת מכסת הלימודים תכלול מגוון של קורסי בחירה בהיקף של 20 ש"ס, על פי עניינם ונטייתם של התלמידים, מתוך קורסי הבחירה בשני התחומים. קורסים אלה יתמקדו בשתי תרבויות לפחות. רצוי לבנות תוכנית לימודים היוצרת רצף קורסים הגיוני וממוקד. מומלץ ללמוד שיעור אחד לפחות באחת ממסגרות אלה: (א) היסטוריה וחברה; (ב) דת ומיתולוגיה; (ג) אמנות ותרבות חומרית. 

שיעורי הבחירה מתחלפים מידי שנה ובהם כאלה הניתנים אחת לשלוש שנים.

4. מסלול משלים -  הסמכה לארכיאולוג חופר

תוכנית הלימודים במסלול זה מורכבת מלימודי חובה של שלושה תחומי הלימוד לתואר הראשון: פרהיסטוריה, ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת הברונזה והברזל וארכיאולוגיה של ארץ-ישראל והאגן המזרחי של הים התיכון בתקופות הקלאסיות. לכך יצורפו קורסי חובה נוספים (ראו פירוט להלן "מסלול הכשרה מעשית לארכיאולוגים חופרים"). מסלול זה מעניק הסמכה לניהול חפירות ארכיאולוגיות לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.