קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מבואות שנה א' - מסגרת 120

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0671101001 - האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0671123801 - טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
0671100102 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0671112301 - סדנה מתודולוגית - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'סדנהד'10:00–12:00גילמן220
0671112001 - ממצא וטקסט מתקופת הברזל (תאריך בחינה)
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0671121601 - חפירה לימודית* (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671112401 - סיורים (חובת 8 ימי סיור במהלך התואר)** (תאריך בחינה)
סמסטר א'+ב'סיור00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
** הרישום יתבצע על יד מזכירות החוג בתחילת שנה א'

פרוסמינרים נושאיים - 120

0671112201 - מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות* (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671105801 - הארכיאולוגיה של ביות הכלב (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמןא317
**דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי
0671246601 - ארכיאולוגיה של מים** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית

חובה שנים ב' -ג' - 121

0671101101 - כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים* (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671121801 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'* (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י, ארכ' מהי
**חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671320301 - ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי* (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץ
ד"ר עדו קוך
סמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן281
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
**חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671206301 - מבוא לארכיאוזואולוגיה - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי* (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00דן-דוד211
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00דן-דוד211
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
**דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי
0671103101 - מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
**חובה למסלול תרבויות, בחירה למסלול ארכיאולוגיה של א"י
0671222001 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'* (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671220001 - טיפולוגיה של כלי חרס ג'** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671200001 - תולדות המחשבה הארכיאולוגית* (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות

סמינרים א"י - 122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671246901 - יוון והמזרח משלהי תקופת הב"מ ועד התקופה הפרסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
0671247101 - עם בוא הקירמיקה - המהפכה הניאוליתית השנייה וסופה של התקופה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** דרישות קדם: מבוא ארכיאולוגיה של א"י, פרהיסטוריה
0671248801 - הארכיאולוגיה של מוות וקבורה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671248901 - נושאים נבחרים בארכיאולוגיה קלאסית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)

סמינרים תרבויות-122

0671248201 - היסטוריה של המוות וייצוגיו במזרח הקדום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** דרישת קדם: מבוא לתרבות אנטוליה/ מסופוטמיה
0671247201 - מיתולוגיה ודת במזרח-הקדום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן262
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישות קדם: מבוא למזרח הקדום

סמינרים מחוגים אחרים

** ניתן להגיש רק רפראט בסמינרים אלו
** מספר מקומות מוגבל
0677309501 - יוספוס: האיש וההיסטוריון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
** סמינר מחוג היסטוריה של עם ישראל

שפות עתיקות - 130

0671155301 - אכדית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
1671405101 - Hittite for Beginners (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן260
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן304
1671405102 - Hittite for beginners- pratice (תאריך בחינה)
גב' אביטל רומחסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן304
גב' אביטל רומחסמסטר ב'תרגילב'16:00–17:00גילמן261
** השיעור והתרגול מועברים באנגלית
0671214901 - חיתית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב

שעורי בחירה - 124

0671212601 - מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן220
0671247501 - מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0671225601 - דת ומגיה במצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0671216301 - שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן317
0671247601 - הארכיאולוגיה של הביות (אש, מים, צמחים, בע"ח, נוף) (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד201
0671247001 - Objects in Context** (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן317
**השיעור מועבר באנגלית
0671109101 - מבוא לאמנות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו213
0671248401 - אומנות ואימפריה: אומנות דרום הלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0671216001 - סדנה ארכיאולוג חופר (תאריך בחינה)
ד"ר פז יצחקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671215901 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00
0671219801 - חפירה נבחרת: לכיש (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן317
0671247901 - היסטוריה וארכיאולוגיה של הממלכות הניאו-חיתיות באלף ה -1 לפנה (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לתרבויות אנטוליה
0671248001 - המזרח הקדום - היסטוריה סביבתית-אקלימית (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0671206401 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה* (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** דרישת קדם: ארכיאוזאולוגיה
0671248101 - זמן וזיכרון בארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
** פתוח לתלמידי תואר שני
0671246101 - סוגיות בפרשנות אומנות קדומה (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0671248701 - הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0671248501 - ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671248601 - The Intermediate Bronze Age in the Southern Levant** (תאריך בחינה)
ד"ר קרן קובלו פראןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן220
** הקורס ינתן בשפה האנגלית
1671408601 - Archaeobotany: Plant remains in the archaeological record (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן304
** הקורס מועבר באנגלית
**קורס מקביל לארכיאובוטניקה (לא ניתן להירשם לשניהם)
** רישום דרך מזכירות החוג. מספר מקומות מוגבל
1671408701 - The Archaeology of Animal Bones (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן304
** הקורס מועבר באנגלית
** קורס מקביל לארכיאזאולוגיה (לא ניתן להירשם לשניהם)
** רישום דרך מזכירות החוג. מספר מקומות מוגבל

שיעורי בחירה מחוגים אחרים

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0672153701 - להתמודד עם המוות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0672152201 - שער לעולם העתיק (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן277
0672152301 - מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0612201601 - ספר בראשית: סיפורי אבות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג105
0677211801 - מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209
0677128401 - יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205
0621120801 - היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0621121101 - חברה, משטר ותרבות בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'שו"תה'16:00–20:00גילמן306

לימודי התואר השני -מסגרת 620

0671416801 - מתותענחאמון עד סוף השושלת העשרים - השלכות תקופת אל-עמרנה וה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671417801 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן220
0671417401 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק א** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את הסמינר המלא (4 ש"ס)
** על תלמידי הסמינר המלא להגיש מטלה סופית אחת בסוף השנה.
** תלמידים יכולים להרשם רק לחלק ב' (כסמינר בית ספרי - 2 ש"ס
1671408901 - Cities and Districts in the Biblical Period- Between Text an (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
** הסמינר מועבר באנגלית. מספר מקומות מוגבל
0671417301 - היבטים כרונולוגיים-טיפולוגיים נבחרים של מכלולי כלי-חרס מתקופ (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
0671417001 - היבטים נבחרים בהיווצרותם של אתרים ארכיאולוגים, הריסתם ונטישת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
0671417101 - על אמנות והתנהגות סימבולית: השתקפויות ניאוליתיות ומיסוד הנופ (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0671417601 - מזון למחשבה" - מזון ומשקה בעולם הקלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן317
0671416001 - סדנה לתלמידי מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
0671417201 - **Central issues in the Archaeology and History of Jerusalem (תאריך הגשת עבודה)
דר' יובל גדות
ד"ר ג'ו עוזיאל
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן304
**סמינר מועבר באנגלית.
0669613401 - המעבדה למחקר התרבות החומרית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפי גרינברג
ד"ר שרית פז
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן450
0645400201 - איכרים בעבר: מבט על חברה וכלכלה מקומית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

שיעורים וסמינרים לתואר שני מחוגים אחרים

0612602001 - ארגז כלים לחקר המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0612600401 - ספרות מסופוטמית והמקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0612425001 - קווים לדמותו של דוד בספר שמואל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
0621603301 - רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן497
** סמינר המחוג להיסטוריה כללית
** סמינר מועבר בשפה האנגלית