מסלול בין-תחומי בחקר התודעה והקוגניציה - מסלול דו-חוגי בשיתוף עם החוג לפסיכולוגיה

התוכנית בחקר התודעה משלבת לימודים בפילוסופיה ובמדעים הקוגניטיביים. 
לחקר התודעה והמוח ישנם היבטים פילוסופיים מובהקים, כגון השאלה בדבר המאפיינים הקיומיים וההכרתיים של מצבי נפש מודעים, שאלת מאפייניה הקוגנטיביים של התודעה והתודעה העצמית ותפקידם בחיים המנטליים, זיקתה של התודעה למה שהוא משמעותי עבורנו ושרטוט גבולות המחקר האמפירי אודות טבעה של התודעה. לצד זאת, מן הכיוון הפסיכולוגי עוסקת התוכנית בחשיפת המבנים הפיזיולוגיים וההתנהגותיים של התודעה, ובחינת התקפוּת האמפירית של העבודה המושגית של הפילוסופיה. התוכנית מקיפה לימוד בין-תחומי של היבטים שונים בחקר התודעה והקוגניציה. 


סדר הלימודים:

פילוסופיה: 58 ש"ס להשלמת התואר.

פסיכולוגיה: 60 ש"ס להשלמת התואר.


תוכנית הלימודים בפילוסופיה

במסגרת לימודי הפילוסופיה ילמדו התלמידים 58 ש"ס בשלוש שנות לימוד לפי הפירוט:

קבוצה א':  מבואות היסטוריים
קבוצה ב':  קורסי מבוא, שיעורי המשך וסמינריונים בתחומי הלימוד
קבוצה ג':  שיעורי יסוד, שיעורי קריאה ושיעור בחירה
קבוצה ד':  קורסים ייעודיים לתלמידי המסלול

מבואות היסטוריים:
מבוא לפילוסופיה יוונית
מבוא לפילוסופיה חדשה
מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
קריאה מודרכת: דקארט 
קריאה מודרכת: יום וקאנט

תחומי לימוד:
התלמידים ילמדו מבואות בשלושה תחומים: פילוסופיה של המדע, מטאפיזיקה ותורת ההכרה ופילוסופיה של השפה.

התלמידים ילמדו שיעור המשך בפילוסופיה של המדע ושיעורי המשך בשניים מתוך שלושת התחומים הבאים: (א) מטאפיזיקה ותורת ההכרה, (ב) פילוסופיה של השפה ו(ג) לוגיקה.

בשנת לימודיהם השלישית ילמדו התלמידים שני סמינריונים בשניים משלושת התחומים שבהם למדו מבואות. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים ורפראט בסמינריון השני. 

בחינת הבקיאות: תלמידי החוג חייבים להיבחן בבחינת הבקיאות במהלך לימודיהם לפני ההשתתפות בסמינרים.

 

סדר הלימודים, חובות התלמידים ודרישות הקדם – על פי המסלול הדו-חוגי

שנה א'                                                                              

מבוא ללוגיקה + תרגיל צמוד

4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית (תלמידי המסלול אינם נדרשים להשתתף בקריאה מודרכת הצמודה לשיעור זה) 

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס

קריאה מודרכת: דקארט (צמוד לפילו' חדשה)

2 ש"ס

3 מבואות תחומיים: שפה, מדע, מטאפיזיקה והכרה

6 ש"ס

בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים

2 ש"ס

מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו

2 ש"ס

סה"כ שעות בשנה א'

20 ש"ס


שנה ב'
                                                                                   

פילוסופיה במאה התשע-עשרה (תלמידי המסלול אינם נדרשים להשתתף בקריאה מודרכת הצמודה לשיעור זה)

2 ש"ס

קריאה מודרכת: יום וקאנט

4 ש"ס

שיעור המשך בפילוסופיה של המדע

2 ש"ס

שיעור המשך בפילוסופיה של השפה או שיעור המשך בלוגיקה או שיעור המשך במטאפיזיקה ותורת ההכרה (יש לבחור שני שיעורי המשך)

4 ש"ס**

מבוא תחומי

2 ש"ס

שיעור יסוד

2 ש"ס

קורסים ייעודיים לשנה ב':

 

חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים****

2 ש"ס

מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו

2 ש"ס

קורס בחירה ייעודי*

2 ש"ס

סה"כ שעות בשנה ב'

22 ש"ס


שנה ג'

סמינר א'

4 ש"ס***

סמינר ב'

4 ש"ס***

2 קורסי בחירה ייעודיים 

4 ש"ס

שיעור יסוד

2 ש"ס

שיעור בחירה

2 ש"ס

סה"כ שעות בשנה ג'

16 ש"ס 

* קורסי בחירה ייעודיים יופיעו ברשימת הקורסים של התוכנית לחקר התודעה והקוגניציה.

** שיעור ההמשך בלוגיקה נלמד בהיקף 4 ש"ס, תלמידים שיבחרו בשיעור זה, ילמדו שיעור יסוד אחד.

***אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור נוסף בהיקף של 2 ש"ס. 

****תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח, למדו קורס זה בשנה הראשונה.