תלמידים מצטיינים בלימודים לקראת תואר ראשון

מצטייני רקטור

מדי שנה מוענקות לתלמידים בעלי הישגים מעולים בתואר הראשון, תעודות הערכה מטעםרקטור האוניברסיטה. אמות המידה לקבלת תעודות הערכה מטעם הרקטור נקבעות מדי שנת לימודים.

מצטייני דקאן

תעודות הערכה מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לתלמידי התואר הראשון, בכל אחד מחוגי הפקולטה, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים הקודמת. 

קריטריון להצטיינות דקאן (עבור הישגים בשנה"ל תשע"ח)
הצטיינות דקאן תינתן ל-3% מהתלמידים המצטיינים ביותר בכל חוג וחוג, בשנת הלימודים הקודמת (עליה ניתנת ההצטיינות).
- על התלמיד המצטיין ללמוד מינימום 20 ש"ס ו/או 6 קורסים לפחות מקורסי החוג.
- חוג לימודים שני: מינימום 16 ש"ס בציון 80 ומעלה ו/או 5 קורסים. 
- תלמידי חד חוגי: 30 ש"ס לפחות בחוג לימודיו.
- תלמיד שגורר לימודים באחד מחוגי הלימוד (מעבר לשלוש שנות התקן) אינו זכאי לקבל הצטיינות דקאן.
- לא תידון מועמדות של מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט או מי שהורשע בדין משמעתי בעבירה שיש בה חוסר יושרה אקדמית או בדין פלילי ולמי שהואשם באחת מעבירות אלה וזוכה מחמת הספק.

תלמיד שקיבל תעודת הערכה מטעם הרקטור או מטעם הדקאן, יצוין הדבר ברשומת הלימודים שלו.


פטור מתשלום שכר לימוד עבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים

מתוך תקנות שכ"ל:
תלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ז ויסיימו את התואר כולו בהצטיינות (במסלול דו-חוגי/משולב - הצטיינות בשני החוגים), יהיו זכאים לפטור משכר לימוד עד 6 שעות עודפות מלימודי התואר הראשון. לצורך הזיכוי על התלמיד לפנות ליחידה לשכר לימוד לאחר סיום הלימודים. בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר. תלמיד שיקבל בעתיד זיכוי אקדמי עבור שעות עודפות אלה בלימודיו לתואר ראשון אחר או לתואר שני, יחויב בשכר לימוד עבורן.