סמינרים ועבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית ועבודת רפראט

בקורסי הפקולטה למדעי הרוח בקורסים המוגדרים כ"סמינרים", מטלת הסיום הינה עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. 

להלן הנחיות פקולטטיות הנוגעות להבחנה בין סוגי העבודות:

מכסת מילים

עבודה סמינריונית: בין 7,000 ל-10,000מילה.
עבודות רפראט:  בין 3,500 ל-5,000 מילה.

אופי העבודות

עבודות סמינריוניות הן בגדר פיתוח של נושא למחקר בהמשך לדו-שיח בין התלמידים למרצים בסמינר. הנושא הנבחר צריך לקבל את אישור המרצה. יש לסכם ככל האפשר את מתווה העבודה (ראשי פרקים, למשל ) לפני כתיבת הטיוטה הראשונה ולקיים קשר עם המרצה בקורס באשר להתקדמות העבודה. עבודה סמינריונית היא בעלת משקל גבוה יותר בשקלול הכללי של הציון.
עבודות רפראט משקפות בד"כ התמודדות עם נושא מתוחם ומשקלן בציון הסופי קטן יותר.  

במהלך הקורס ייקבעו לכלל התלמידים נושאים אפשריים לכתיבת העבודה. 


סמינרים: עבודות ומועד ההגשה

הרישום לסמינריונים מותנה בלימוד קורסים מתאימים בשנת הלימודים הקודמת ובתוצאות בחינות המעבר. במקרים יוצאים מן הכלל יורשו התלמידים להשתתף בסמינריון על סמך בדיקה שיערוך המורה האחראי לסמינריון ובאישורו. תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית לאחר שקיבל את אישור המורה לנושא העבודה.

להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ט:
סמסטר א': יום א', 5.5.19, ל' בניסן תשע"ט 
סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 22.9.19, כ"ב באלול תשע"ט
סמסטר קיץ (תכניות למנהלים): יום ה', 14.11.19, ט"ז בחשוון תש"פ


התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית).

העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים ממועד המסירה הרשמי.

התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.

תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.

לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  

תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

להלן קישורית לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות: 
https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper