סדרי הלימודים בפקולטה

  1. סדרי הרישום לפקולטה ומועדי הרישום מתפרסמים באתר האינטרנט של המרכז למרשם
    (http://www.tau.ac.il/admissions/documents/miun.html) .

  2. השיטה הסמסטריאלית
    הלימודים בפקולטה מתקיימים על פי השיטה הסמסטריאלית (ראו פירוט באתר המרכז למרשם). על פי שיטה זו חייבים כל התלמידים להשתתף במשך שלוש שנות לימודיהם לתואר ב"א במספר מינימום של שעות סמסטריאליות כנדרש בכל אחד מן החוגים בפקולטה. שיטה זו מאפשרת לסטודנטים לחלק את מכסת הלימודים באופן שיתאים לצורכיהם. בסיום כל קורס סמסטריאלי תיערך בחינה (בשני מועדים, מועד א' ומועד ב'). בחלק מן הקורסים נדרשת הגשת עבודות בנוסף על הבחינה או במקומה.

  3. תוכנית הלימודים המחייבת את התלמידים היא התוכנית שהתפרסמה בידיעון של השנה שבה החלו את לימודיהם. עם זאת, החוג רשאי לשנות את תוכנית הלימודים המחייבת, באישור ועדת ההוראה. השינויים בתוכנית הלימודים בחוגים עשויים לחול על לימודיהם של כל תלמידי החוג, בכל שנות הלימוד, בכפוף להחלטת ועדת ההוראה של החוג. תלמיד המחליף חוג או מחדש את הלימודים לאחר הפסקה, יחולו עליו תוכנית הלימודים והתקנות של השנה שבה החליף את החוג או חידש את לימודיו.