דרישות במהלך הלימודים

1. מעבר לשנה ב'

במגמה לשפה וספרות ערבית:
מעבר לשנה ב' מותנה בהשגת ציון ממוצע 70 לפחות בשיעורי שנה א', וציון "עובר" (60) בקורס "דקדוק א'".

במגמה ללימודי האסלאם:
מעבר לשנה ב' מותנה בהשגת ציון ממוצע 70 לפחות בשיעורי שנה א', וציון "עובר" (60) בלימודי ערבית א' ו-ב'.

2. החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. הקורס המוצע השנה מטעם החוג Contemporary Issues in Arabic & Islamic Studies  

 3. סמינריונים

על התלמידים המשתתפים בקורסי סמינר להגיש עבודות כמפורט להלן:
א. עבודה סמינריונית בנושא הסמינר, באישור המרצה.
ב. רפראט בכתב ו/או בעל-פה, בהתאם להחלטת המרצה. כמו כן תינתן מטלה נוספת, כגון עבודה על חומר קריאה נוסף או בחינת בית, לפי שיקול דעתו של המרצה. 

4. נוהל הגשת עבודות

עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט תימסרנה למזכירות החוג במועד שנקבע ופורסם על-ידי האוניברסיטה. על התלמיד לשמור בידיו העתק של העבודה.