לימודי ישראל הקדום

כללי

התקופה הפותחת בייסוד ממלכות ישראל ויהודה והנחתמת בכיבוש הרומי של ארץ-ישראל קבעה את דרכה ההיסטורית של היהדות, השפיעה במידה רבה על אופן התפתחותה של הנצרות הקדומה ובאמצעות שתיהן עיצבה את צמיחתה של תרבות המערב. חקר ההיסטוריה, האמונות והדעות והתרבות החומרית של עם ישראל ושכניו בתקופה זו מהווה מוקד מרכזי לתחומי הוראה ומחקר רבים ומגוונים באוניברסיטאות מובילות בכל רחבי העולם המערבי.

ההוראה והמחקר של 'ישראל הקדום' קשורים לנושאים דוגמת היסטוריה והיסטוריוגרפיה, משטר וחברה, מנהל וכלכלה, דת, יצירה ספרותית ותרבות חומרית בהקשרם הרחב. המקורות הכתובים כוללים את המקרא, תעודות המזרח הקדום שיש להן נגיעה למקרא ולעולמו, וכן טקסטים נוספים מן התקופה הפרסית וההלניסטית שיש להם קשר לתולדות עם ישראל. מצד הארכיאולוגיה מדובר במגוון המאפיינים של תרבות האדם: תרבות חומרית, דגמי יישוב, סביבה, דמוגרפיה, כלכלה וחברה. מדובר אם כן בהיסטוריה ובתרבות החומרית והרוחנית של ארץ-ישראל בתקופת המקרא, עד התקופה ההלניסטית.

המסגרת הכרונולוגית של 'ישראל הקדום' מקיפה את סוף האלף השני וכול האלף הראשון לפסה"נ. ראשיתה של התקופה בסוף המאה השתים-עשרה לפסה"נ, עת נסוגה מצרים מכנען והחלו התהליכים שהובילו לצמיחתן וגיבושן של ממלכות ישראל ויהודה ושל תרבות ישראל הקדום שמצאה את ביטויה במקרא. את סיומה של התקופה ניתן לקבוע בשלהי ימיה של הממלכה החשמונאית, שאז עוצבה באופן סופי הספרות המקראית ונפתחו תהליכים היסטוריים ותרבותיים חדשים המוליכים לעולם הרומי ולצמיחתה של הנצרות.

מסלולי הלימודים

לימודי התואר השני בתוכנית 'לימודי ישראל הקדום' מוצעים בשני מסלולים:
1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר
2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.

תלמידי המסלול המחקרי שהגיעו להישגים הנדרשים יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. תלמידי המסלול העיוני לא יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. המעבר ממסלול למסלול מותנה באישור מיוחד. במקרה כזה יוטלו על התלמיד חובות השלמה.

הקבלה למסלולים אלה והמעבר ביניהם ייעשו בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח.

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה של כל סטודנט יקבעו בהתאם למדיניות העדכנית בפקולטה למדעי הרוח ובחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, בכפוף לתנאי הקבלה האוניברסיטאיים.

ללימודי התוכנית יתקבל תלמיד אשר סיים את לימודי התואר הראשון בחוגים ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, מקרא והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב בציון 80 לפחות. תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון בחוגים אלה או מקבילים להם במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בארץ או בעולם בציון 80 לפחות יתקבל לתוכנית לאחר הצגת המסמכים המאשרים זאת והרשמה לחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל-אביב.

תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל-אביב או במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בחוג שנושא לימודיו קרוב לתחומי עיסוקה של התוכנית, יוכל להתקבל, ובלבד שממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות. תלמיד כזה יחויב בלימודי השלמה כמפורט להלן.

הפקולטה למדעי הרוח מאפשרת מסלול לימודי מוסמך ללא עבודת גמר (מסלול עיוני). עם זאת, למרות שהתוכנית ללימודי ישראל הקדום מאפשרת לימודים לתואר מוסמך במסלול העיוני, היא מכוונת מעצם טבעה לתלמידים המתעתדים לבצע מחקר מודרך במסלול המחקרי ובעיקר לאלה מהם המתכוונים להמשיך בלימודיהם לתואר דוקטור. לפיכך, מומלץ כי הקבלה לתוכנית תהיה כרוכה במציאת מנחה קבוע במהלך שנת הלימודים הראשונה. המנחה יהיה חבר סגל בחוג או במידת הצורך חבר סגל מן החוג ומנחה או מנחים משניים בעלי תואר דוקטור מחוגים או ממוסדות אחרים. נושא העבודה ייקבע במהלך שנה א' ולא יאוחר מסיום השנה הראשונה ללימודים בתוכנית.

תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, בהיסטוריה של עם ישראל או במקרא לא יוכלו להתחיל בלימודיהם בתוכנית 'ישראל הקדום' לתואר שני בלי שישלימו את מכסת הקורסים הבאה.

לתלמידים יוכרו קורסים זהים או מקבילים שלמדו במסגרת לימודי התואר הראשון, ואלה ינוכו ממכסת שיעורי ההשלמה, בכפוף להחלטת ראש החוג וראש התוכנית.

1. הארכיאולוגיה מהי?

2 ש"ס

2. מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים

4 ש"ס

3. מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית

2 ש"ס

4. כתובות עבריות בזיקה היסטורית / אפיגרפיה עברית ושמית מערבית

2 ש"ס

5. שעור בחירה בתחום הארכיאולוגיה של תקופת הברזל

2 ש"ס

6. מבוא לתרבות מצרים

2 ש"ס

7. מבוא לתרבויות מסופוטמיה

2 ש"ס

8. מבוא לארכיאולוגיה והיסטוריה של התקופות הפרסית וההלניסטית / מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות*

2/ 4 ש"ס

8. סמינר בהיסטוריה מקראית או במקרא #

4 ש"ס

9. סמינר בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל #

4 ש"ס

10. חפירה לימודית (ארבעה שבועות רצופים – 20 ימי עבודה)

2 ש"ס

11. ארבעה סיורים לימודיים

 

סה"כ:

28 ש"ס

* במידה שהתלמיד ילמד מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות הוא יוכל לוותר על מבוא לתרבות מצרים או מבוא לתרבות מסופוטמיה.

# התלמיד יבחר באחד הסמינרים לצורך כתיבת עבודת סמינריונית ובשני יכתוב עבודת רפראט.

באם עמד התלמיד בהצלחה, בציון ממוצע של 85 לפחות ב-16 ש"ס מתוך מכסת שעות ההשלמה, הוא יוכל להתחיל בלימודי התואר השני שלו בסמסטר השני ללימודיו. בכל מקרה, תנאי מעבר ללימודי התואר השני מן המניין יהיה השלמת מכסת שעות ההשלמה והשלמת החפירה הלימודית.

תנאי המעבר משנה לשנה

תלמיד הבוחר במסלול המחקרי יגיש במהלך שנת לימודיו הראשונה תוכנית מחקר שתיבדק ותאושר לא יאוחר מתחילת שנה ב' על ידי המנחה/המנחים ושופט נוסף לפי החלטת ראש החוג.

תלמיד הכותב עבודת תזה חייב להגיש לועדת התוכנית דוח התקדמות קצר, מאושר על-ידי המנחה, בסיומו של כל סמסטר. הדו"ח יכלול את כותרת העבודה, תאור קצר של נושא העבודה, תאור של העבודה שנעשתה במהלך הסמסטר האחרון ותוכניות העבודה לסמסטר העוקב. את ההנחיות לכתיבת תוכנית המחקר ועבודת הגמר ניתן לקבל במזכירות החוג. העבודה תוגש לאחר סיום כל החובות האחרים של לימודי התואר השני. ציון העבודה יקבע על ידי המנחה או המנחים ושופט נוסף לפי החלטת ראש החוג.

מבנה תוכנית הלימודים ומהלך הלימודים

התלמידים בתוכנית 'ישראל הקדום' יוכלו לבחור בנושא לפי תחומי התעניינותם, ותוכנית הלימודים תותאם להם באופן אישי על ידי ראש התוכנית.

מסלול ההתמחות (עם דגש על מקרא, היסטוריה או ארכיאולוגיה) יחייב גם בחירת מנחה או מנחים בהתאם, וכן לימודי השלמה, בהתאם להחלטתו של ראש החוג וראש התוכנית.

1. היקף הלימודים

היקף הלימודים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר):
התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 28 ש"ס, ובהם שישה סמינרים שבמסגרתם תוגש עבודת רפראט וסמינר אחד שבסופו תוגש עבודה סמינריונית. עבודת הרפראט תכלול סינתזה מצומצמת בהיקפה שתיכתב על פי כללי כתיבה מדעיים בנושא שייקבע במהלך לימודי הסמינר. העבודה הסמינריונית תכלול סינתזה מקיפה ונושאה ייקבע במהלך לימודי הסמינר.

בשנה הראשונה ללימודיהם ישלימו התלמידים 12 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 90 ומעלה ויגישו עבודה סמינריונית אחת. במהלך שנה זו יבחרו התלמידים נושא לעבודת הגמר ויגישו תוכנית מחקר. תלמיד שלא בחר נושא לעבודת גמר ולא הגיש תוכנית מחקר עד לסיום שנה א' לא יוכל להמשיך בלימודיו במסלול זה.

תלמידי המסלול המחקרי שיסיימו בהצלחה את לימודיהם בתוכנית יוכלו להגיש מועמדות ללימודי המשך לתואר השלישי בבית הספר למדעי היהדות של אוניברסיטת תל-אביב.

היקף הלימודים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר):
התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 36 ש"ס, ובהם קורסי תואר שני וסמינרים, שבמסגרתם תוגשנה שתי עבודות סמינר והשאר עבודות רפראט. תלמידי המסלול העיוני – גם אלה בעלי הציון המתאים - לא יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי אלא לאחר השלמות כנדרש. המעבר ממסלול עיוני למסלול מחקרי מותנה באישור מיוחד מטעם ראש התוכנית. במקרה כזה יוטלו על התלמיד חובות השלמה.

2. סמינרים ושיעורים

רוב שיעורי התואר השני יתקיימו במתכונת של סמינר. באחד מהם (במסלול המחקרי) או בשניים (במסלול העיוני) יגישו התלמידים עבודה סמינריונית. בשאר הסמינרים (או השיעורים) יגישו התלמידים עבודות רפראט או יעמדו בבחינה. התלמידים רשאים ללמוד שיעורים רלוונטיים בהיקף של 16 ש"ס מחוץ לחוג על פי נושא התמחותם באישור ראש החוג וראש התוכנית. כמו כן, ישתתפו בסמינר המחלקתי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר שיכלול קריאת חומר מקדים להרצאות והגשת עבודה. הציון הסופי בסמינר המחלקתי יינתן בהתחשב בהשתתפותו הפעילה של התלמיד.

3. שפות עתיקות

בהתאם לתחום לימודיו של התלמיד, ובפרט בתחומי לימוד המתמקדים בלשון, ספרות וכד', הוא יידרש ללמוד שפה עתיקה ברמת מתקדמים.
ככלל, לימודי שפה עתיקה אינם נכללים במנין השעות לתואר שני

4. שפה מודרנית שנייה

על התלמידים במסלול המחקרי להשיג ציון "פטור" ברמת מתקדמים בגרמנית, צרפתית או שפה אחרת שתקבע על ידי ראש החוג או ראש התוכנית בהתאם לתחום לימודיו של התלמיד.
לימודי שפה מודרנית אינם נכללים במנין השעות לתואר.

5. סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי נערך אחת לשבועיים ביום ב' בשעה 16:15. ההשתתפות בו חובה לתלמידי התואר השני בשתי שנות לימודיהם. כמו כן יחויבו התלמידים בהגשת עבודה. בסמינר זה יישמעו הרצאות של סגל החוג ושל מרצים אורחים בנושאי מחקר אקטואליים ויוצגו תוצאותיהן של עבודות מחקר של תלמידי החוג לתארים מתקדמים.

6. סדנה לתלמידי מחקר

הסדנה היא חובה לסטודנטים במסלול המחקרי אשר כותבים תזה, בשנתם הראשונה. הסדנה בהיקף של 2 ש"ס*.

* ממולץ לסטודנטים אשר לוקחים את הסדנה גם לקחת את הקורס הבא: התהליך הארכיאולוגי (סמסטר א')

  

סיום הלימודים לתואר שני וציון הגמר

המסלול המחקרי : עבודת הגמר (התזה): עבודת הגמר תוגש בשפה העברית או בשפה האנגלית, בתאום עם המנחה ובאישור ועדת התוכנית. עבודת הגמר תבוצע בהנחיית מנחה קבוע. המנחה הוא איש הסגל המדריך את התלמיד במהלך מחקרו ולימודיו ומהווה את החוליה המקשרת בין התלמיד, ועדת התוכנית, הועדות היחידתיות ומוסדות הפקולטה/ביה"ס האחרים במכלול הנושאים הקשורים ללימודי התואר השני.

מנחה קבוע לעבודת גמר לתואר שני יכול להיות חבר סגל במסלול הרגיל, שהוא בדרגת מרצה לפחות, שהתבקש על-ידי התלמיד לשמש לו כמנחה קבוע והסכים לכך, קיבל את אישור ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ואושר על-ידי הוועדה היחידתית לתואר שני. כל זה בכפוף להנחיות הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתואר שני. על התלמיד להגיש את הבקשה לאישור מנחה קבוע לעבודת גמר ליו"ר ועדת התוכנית, כשהיא חתומה על-ידי המנחה המיועד. הבקשה תכלול תאור קצר (בהיקף של עד עמוד) של נושא התזה.

תלמיד המעוניין לשנות את נושא המחקר שלו, עדיין תחת הנחיית המנחה שאושר לו, יגיש ליו"ר ועדת התוכנית בקשה מנומקת בצרוף המלצת המנחה. כאשר התלמיד מעוניין לשנות נושא מחקר בהנחיית מנחה חדש, יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת ליו"ר הוועדה ולצרף המלצות המנחה הקודם והמנחה המיועד.

התלמיד יכתוב את עבודת הגמר בהנחיית אחד (או יותר) ממורי החוג או במידת הצורך בהנחיית מורה מן החוג ומנחה או מנחים משניים ממוסדות אחרים, בעלי תואר "דוקטור". נושא העבודה ייקבע בתחילת השנה הראשונה ללימודי התואר השני ולא יאוחר מתחילת השנה השנייה. התלמיד יגיש בתחילת שנה ב' תוכנית מחקר, וזו תיבדק על ידי המנחה (או המנחים) ועל ידי שופט נוסף, לפי החלטת ראש החוג. את ההנחיות לכתיבת תוכנית המחקר ועבודת הגמר ניתן לקבל במזכירות החוג. העבודה תוגש לאחר סיום כל החובות האחרות של לימודי התואר השני. ציון העבודה ייקבע על ידי המנחה (או המנחים) ועל ידי שופט נוסף, לפי החלטת ראש החוג.

המסלול העיוני: בחינת גמר - במסלול העיוני תיערך בחינת גמר בתוך חצי שנה ממועד סיום חובות השמיעה והגשת העבודות הסמינריוניות.

מתכונת הבחינה: התלמיד יעמוד בבחינה בכתב. ראש התוכנית יקבע את נושא הכתיבה לאחר שיחה עם התלמיד. נושא הכתיבה יהיה בתחום שעליו לא כתב התלמיד במהלך לימודיו לתואר (במסגרת עבודות סמינריוניות או עבודות רפראט). בשבוע שייקבע לכך יקבל התלמיד את שאלת) הבחינה ויכתוב אותה במתכונת של מאמר מדעי מלא בהיקף של עד 10,000 מילים ובפרק זמן שלא יעלה על ארבעה ימים (ימים א' – ד'). התלמיד יוכל להשתמש בחומר העומד לרשותו בכל ספריות האוניברסיטה. ראש התוכנית או אחד ממורי החוג העוסק בתחום המחקר של הבחינה ילווה את התלמיד ויבדוק את הבחינה.

שקלול הציון ייעשה כדלקמן:

המסלול המחקרי

 

המסלול העיוני

 

ציוני השיעורים ועבודות הרפראט

25%

ציוני השיעורים ועבודות הרפראט

40%

ציוני העבודה הסמינריונית

25%

ציוני העבודות הסמינריוניות

40%

ציון עבודת הגמר

50%

בחינת גמר

20%