תנאי הקבלה

הקבלה למסלולים הנזכרים והמעבר ביניהם יעשו בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח.

ללימודי התואר השני יתקבל תלמיד אשר סיים את לימודי התואר הראשון בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בציון 80 לפחות. תלמידים לתואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום יוכלו להתחיל בלימודים לתואר השני במקביל ללימודי התואר הראשון, במידה שסך חובותיהם להשלמת התואר הראשון לא יעלה על 10 ש"ס (בכפוף לאישור יועץ החוג). תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה, במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה, בארץ או בחו"ל, בציון 80 לפחות, יתקבל ללימודי התואר השני. במידת הצורך, יחויב בשיעורי השלמה בהתאם להנחיית ראש החוג או היועץ מטעמו. התלמיד ישתתף בשיעורי ההשלמה במהלך לימודי התואר השני.

תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בתחום אחר, באוניברסיטת תל-אביב או במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון 80 לפחות, יוכלו להתקבל ללימודי התואר השני בתנאים הבאים:

תלמידים אלה יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של 32 ש"ס, בתקופה שלא תעלה על ארבעה סמסטרים, ובתחום ההתמחות שייבחר, קרי הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל או תרבויות המזרח הקדום, בטרם יתחילו בלימודי התואר השני. לימודי ההשלמה יכללו את מרבית שעורי החובה לתואר הראשון בהתאם להנחיית ראש החוג או היועץ מטעמו. עם סיום לימודי ההשלמה בממוצע 80 לפחות, יעברו התלמידים למעמד "תלמיד מן המנין לתואר שני". במסגרת לימודי ההשלמה יחוייבו התלמידים בארבעה ימי סיור ובחפירה לימודית למשך ארבעה שבועות רצופים.

לימודי השלמה במגמת הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה

הארכיאולוגיה מהי?

2 ש"ס

מבוא לפרהיסטוריה של א"י

4 ש"ס

מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד לחורבן ירושלים

4 ש"ס

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות

4 ש"ס

תולדות המחשבה הארכיאולוגית

2 ש"ס

טיפולוגיה של כלי חרס של התקופות הקדומות א' 

2 ש"ס

קורס טיפולוגיה אחד נוסף (ב' או ג' או כלי צור)

2 ש"ס

סקר ארכיאולוגי

2 ש"ס

מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

2 ש"ס

סמינריון בוגר שבמסגרתו תוגש עבודת רפראט

4 ש"ס

חפירה לימודית בקיץ

2 ש"ס

ארבעה ימי סיור

 

סה"כ חובות השלמה

30 ש"ס

תוכנית לימודי השלמה במגמת תרבויות המזרח הקדום

הארכיאולוגיה מהי?

2 ש"ס

מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד לחורבן ירושלים

4 ש"ס

שפה עתיקה למתחילים

8 ש"ס

שלושה מבואות של תרבויות המזרח הקדום: מצרים/ מסופוטמיה / אנטוליה

6 ש"ס

מונוגרפיות של תרבויות המזרח הקדום: מצרים/ מסופוטמיה / אנטוליה

2 ש"ס

מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב 

2 ש"ס

סמינריון בוגר שבמסגרתו תוגש עבודת רפראט

4 ש"ס

חפירה לימודית בקיץ

2 ש"ס

ארבעה ימי סיור

 

סה"כ חובות השלמה

30 ש"ס