נהלי החוג במהלך הלימודים

נהלים אלו הינם בנוסף לתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה

 
1. הפסקת לימודים: יופסקו לימודיו של תלמיד שצבר שני כישלונות בשני קורסים שונים בחוג. לא תותר חזרה על קורס יותר מפעמיים.

2. עבודות ומבחנים: עבודות ומבחנים יהיו פרי עבודתו האישית של התלמיד.
א. ועדת ההוראה החוגית תתייחס בחומרה רבה למקרים של העתקה (פלגיאט). עבודה שיוכח שכולה או חלק ממנה הועתקה ממקורות ללא ייחוס תפסל בציון נכשל.
ב. ועדת ההוראה החוגית שומרת לה את הזכות להעביר מקרים אלו להליך משמעתי מול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.
ג. הרשעה עלולה להביא להפסקת לימודים בחוג בכפוף להחלטת ועדת המשמעת האוניברסיטאית.
 
3. ועדת ההוראה: ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבעיות שונות המתעוררות במהלך הלימודים. פניות לוועדה תעשנה בכתב ותימסרנה באמצעות מזכירות החוג.

4. פטור מאנגלית: יופסקו לימודים בחוג של תלמיד אשר לא יגיע לרמת פטור באנגלית בשנת הלימודים הראשונה.

5. הכרה בלימודים קודמים: הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי תקנות האוניברסיטה ועל סמך ריאיון אישי עם היועץ לתואר הראשון.
 
6.  שיפור ציון חיובי על ידי רישום חוזר לקורס: סטודנט המבקש לשפר ציון חיובי בקורס יוכל לעשות זאת על-ידי רישום חוזר לקורס באותו תחום ובאותה קטגוריה רק בשנת הלימודים העוקבת. ברישום המחודש חייב הסטודנט לעמוד בכל המטלות של הקורס באותו מועד, כולל הגשת תרגילים, בחנים, מבחני אמצע והגשת עבודות. תלמיד רשאי לשפר ציון חיובי בשני קורסים בלבד במהלך שנות לימודיו לתואר.

7. ערעור על בחינה - סטודנט זכאי לערער על ציון הבחינה תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים באמצעות פתיחת פניה דרך מידע אישי לתלמיד.