מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא להקנות לסטודנט ידע חדשני להבנת תהליכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים וכלכליים בהקשר של אפריקה כמו גם:

*להקנות מיומנויות מחקריות לחקר חברות ותרבויות אפריקאיות.
* להקנות ידע מפורט על תולדותיו ועל תרבותו של אזור אחד לפחות מאזורי אפריקה בתקופה מוגדרת;
* לאפשר התוודעות לגישות מתחומים אחרים (כגון מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה) להבנת אפריקה;