מבנה תוכנית הלימודים

יש ללמוד סה"כ 54 ש"ס בתוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה. 
סטודנטים מחויבים ללמוד לפחות 6 ש"ס באוניברסיטאות האחרות השותפות בתוכנית או באחת מהן (ציוני הקורסים באוניברסיטאות השותפות לתוכנית ישוקללו בחישוב ציון הגמר לתואר).
סמינר אחד לפחות יילמד באוניברסיטת האם.

 

החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. 

  • תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס.
  • כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. 
  • תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. 

    הקורס המוצע השנה מטעם החוג, מופיע בפירוט הקורסים.

 

בשנים א' - ב' הלימודים כוללים שיעורי חובה מבואיים וכן שיעורי בחירה.

בשנים ב' - ג'  כוללים הלימודים 2 סמינרים ושיעורי בחירה.

מהלך הלימודים

שיעורי מבוא 

12 ש"ס

שיעורי בחירה
*מתוכם קורס בחירה אחד בשפה האנגלית. כמו כן, ניתן ללמוד עד 12 ש"ס קורסים שאינם עוסקים במלואם באפריקה אך בעלי זיקה חזקה לאפריקה

34 ש"ס

2 סמינרים (לפחות אחד בת"א)

8 ש"ס

מתוך סך השעות, לפחות 6 ש"ס ילמדו בלימודי אפריקה מחוץ לת"א: בבן גוריון ו/או באו"פ

סה"כ 54 ש"ס

תוכנית הלימודים בתואר הבין-אוניברסיטאי בלימודי אפריקה תיבנה בהתייעצות אישית עם היועצת ללימודי אפריקה באוניברסיטת ת"א.

היועצת תסייע גם בבחירת קורסים ובהליך הרישום לאוניברסיטאות האחרות השותפות לתוכנית.